Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla konsumenta.
Pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Przedmiot i zawarcie umowy


(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) są treścią stosunku umownego między upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (operator) i Użytkownikiem elektronicznych ofert rozrywki (serwisów) operatora (Użytkownik). O ile w OWH mowa jest o „serwisach“, to określa się tym mianem usługi Upjers. Warunki Handlowe Użytkownika stają się częścią umowy tylko wówczas, gdy operator udzieli na nie wyraźnej zgody w formie pisemnej. Wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie (tzn. wysłaniem Wniosku o utworzenie prawa dostępu do serwisu (utworzenie konta) oraz zalogowaniem się na platformie danego serwisu Użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Handlowe. Podczas rejestracji operator wymaga od Użytkownika akceptacji warunków korzystania z serwisu. Warunki Handlowe obowiązują dla każdego rodzaju korzystania z serwisów, także dla przyszłych umów, ofert, świadczeń i dostaw operatora.

(2) Warunki Handlowe zostają opublikowane na portalu gier oraz w ramach poszczególnych serwisów. Mogą one zostać zapisane w pamięci operacyjnej komputera, w pamięci trwałej nośników danych lub wydrukowane. Na wniosek Użytkownika Warunki Handlowe mogą mu zostać również wysłane.

(3) Dodatkowo, względnie w sposób uzupełniający, oprócz Warunków Handlowych dla każdego serwisu obowiązują zasady oraz instrukcje gry, które zamieszczone są w ramach danego serwisu.

(4) Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch/ Kodeks Cywilny). Wykorzystywanie serwisów do celów zarobkowych lub w innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest wykluczone. Uprawnione do korzystania z serwisów są wszystkie osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie uprawnione są do korzystania z serwisów tylko za zgodą opiekuna prawnego.

(5) Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku osób niepełnoletnich - iż posiadają one zezwolenie opiekuna prawnego.

(6) Stosunek użytkowania rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie i potwierdzeniem rejestracji przez operatora w formie utworzenia prawa dostępu do danego serwisu (zwanego poniżej kontem). Umowa kończy się wraz z jej wypowiedzeniem przez Użytkownika poprzez skasowanie konta, a także przez zablokowanie lub usunięcie konta, jak i wypowiedzenie umowy przez operatora.

(7) Wraz z wysłaniem elektronicznego formularza rejestracyjnego Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu (zwaną także Wnioskiem o utworzenie konta w serwisie). W tym celu Użytkownik zobowiązuje się sumiennie i kompletnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego.

(8) Wymienione w niniejszych OWH umowy między operatorem i Użytkownikiem dochodzą do skutku wraz z przyjęciem przez operatora wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie z serwisu, względnie z przyjęciem wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Przyjęcie oferty zawarcia umowy odbywa się przez wyraźną akceptację lub wykonanie pierwszej czynności zobowiązania przez operatora. Wpłynięcie wniosku o utworzenie konta w serwisie, względnie oferty o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, zostaje niezwłocznie potwierdzone przez operatora za pomocą wiadomości wysłanej do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie stanowi wiążącej akceptacji przyjęcia wniosku Użytkownika. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku może jednak zostać powiązane z przyjęciem wniosku.

§ 2 Zakres usług


(1) Operator umożliwia Użytkownikowi zasadniczo uczestnictwo w jego serwisach w ich aktualnej wersji przez udostępnienie ich w internecie. Spełnienie koniecznych do korzystania z serwisów wymagań technicznych leży po stronie Użytkownika.

(2) Użytkownik nie ma prawa żądać uczestnictwa w serwisach operatora. Operator zastrzega sobie w szczególności prawo odrzucenia lub ograniczenia bez podawania przyczyn możliwości rejestracji Użytkownika w jednym lub wszystkich serwisach.

(3) Operator nie gwarantuje, że jego serwisy spełnią oczekiwania Użytkownika. W szczególności operator nie gwarantuje, że jego serwisy nadają się do realizacji pożądanych przez Użytkownika celów.

(4) Użytkownikowi zwraca się uwagę, że całkowita lub częściowa, nieprzerwana dostępność serwisów operatora nie jest możliwa. W skali roku operator gwarantuje dostępność serwisów w wysokości 92% (dziewięćdziesięciu dwóch procent). Nie dotyczy to przedziałów czasu, w których na skutek problemów technicznych lub problemów innej natury nie znajdujących się w strefie wpływów operatora (siła wyższa, zawinione działania osób trzecich, itp.) serwery nie są osiągalne w internecie lub czasu, w którym przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Operator może ograniczyć dostęp do serwisów w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo eksploatacji sieci, utrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub utraty zapisanych w bazach danych informacji.

(5) Serwisy operatora podlegają ciągłemu rozwojowi, dopasowaniu i zmianom. Z tego powodu operator może w każdej chwili zmienić treść, wygląd, wymagania techniczne i inne aspekty swoich serwisów. Użytkownik nie ma przy tym prawa żądać zachowania przez operatora pewnych warunków ramowych i stanu faktycznego. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo korzystania z danego serwisu w jego aktualnej formie.
Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu zachowania serwisów w wersji odpowiadającej ich stanowi w momencie zawarcia umowy.
Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisów w każdej chwili bez podawania powodów. W tym przypadku Użytkownik może stosownie do § 3 punkt 5a zażądać, by już uiszczone opłaty (np. za walutę premium) zostały mu przekazane do innych oferowanych przez operatora serwisów lub żeby dokonane przez niego opłaty zostały zwrócone. Innego rodzaju roszczenia Użytkownika z tytułu zawieszenia funkcjonowania serwisów są wykluczone.

(6) Rady, wskazówki i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisów, których udzielają Użytkownikowi operator i jego pracownicy, a także pomocnicy nie są wiążące. Użytkownik nie ma roszczenia o rekompensatę szkód, które powstały na jego rzecz na skutek zastosowania ww. wskazówek.

(7) O ile w opisie świadczeń serwisów wyraźnie nie zostało postanowione inaczej, serwisy oddane przez operatora do dyspozycji Użytkownika są nieodpłatne. Nie dotyczy to przepisów § 3.

§ 3 Waluta premium, świadczenia dodatkowe, warunki płatności


(1) Operator oferuje Użytkownikowi poszczególnych serwisów możliwość nabycia za realną gotówkę tak zwanej waluty premium (monet, diamentów, węgla, rubinów, koron, itp.). Koszty waluty premium zostają przedstawione Użytkownikowi na stronie internetowej danego serwisu operatora. Zakup waluty premium wymaga zawarcia dodatkowej, niezależnej od zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu umowy (Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych). Odbywa się on w ramach osobnego i wyraźnie oznaczonego procesu zamówienia waluty premium. Proces zamówienia zostaje zakończony użyciem przycisku „Kup”. Użycie tego przycisku przez Użytkownika jest równoznaczne z oddaniem przez niego wiążącego prawnie oświadczenia woli, zobowiązującego go po zawarciu umowy do uiszczenia poszczególnych opłat.

(2) Za pomocą waluty premium Użytkownik ma możliwość nabycia pojedynczych świadczeń dodatkowych, których nie obejmuje standardowe konto. Zamówienie poszczególnych świadczeń dodatkowych nie jest oddzielną umową, lecz jedynie jednostronnym prawem Użytkownika do przeznaczenia środków nabytych w ramach umowy wymienionej w § 3 punkt 1 OWH. Dokładny opis możliwych do zamówienia świadczeń dodatkowych i potrzebnej w tym celu waluty premium znajduje się na poszczególnych stronach internetowych operatora i różni się w zależności od serwisu. Waluta premium może być używana wyłącznie w tym serwisie, dla którego została nabyta i zasadniczo nie może zostać przeniesiona. Ważność waluty premium ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.

(3) Dla świadczeń dodatkowych obowiązują oprócz OWH jako warunki specjalne opisy poszczególnych świadczeń. Operator zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić rodzaj, zakres i przedmiot świadczeń dodatkowych.
W szczególności operator zastrzega sobie prawo, by na skutek rozwoju lub dopasowania serwisów zmienić, wycofać z oferty lub/i oferować bezpłatnie poszczególne świadczenia dodatkowe.

(4) Użytkownik nie jest zobowiązany do nabywania waluty premium. Świadczenia dodatkowe mogą mieć charakter jednorazowy lub być ograniczone czasowo. Ograniczone czasowo świadczenia kończą się wraz z upływem czasu, na który zostały zamówione i mogą zostać zamówione ponownie, jeżeli w dalszym ciągu będą oferowane przez operatora.

(5) Zwrot kosztów lub wartości raz nabytej i użytej do wykorzystania świadczeń dodatkowych waluty premium jest zasadniczo niemożliwy. Nie dotyczy to przypadków gdy Umowa o korzystanie ze świadczeń dodatkowych została prawomocnie odwołana na mocy § 4. Nie dotyczy to również przypadków, w których serwisy lub zamówione przez Użytkownika świadczenia dodatkowe zostały przez operatora zmienione, zawieszone lub zamienione w usługi bezpłatne w trakcie uregulowanego umową czasu korzystania ze świadczeń.

a) Waluta premium, która została nabyta odpłatnie w ciągu 10 tygodni przed zawieszeniem działania serwisów, może zostać zamieniona na odpowiadającą jej wartości walutę premium dla innego (wybranego przez Użytkownika) serwisu upjers. Alternatywnie Użytkownik może zażądać zwrotu waluty premium, którą nabył odpłatnie od operatora na 10 tygodni przed zawieszeniem serwisu. Stosowne roszczenie Użytkownik powinien skierować w ciągu 10 tygodni od nabycia waluty premium w formie pisemnej do support@upjers.com.

b) O ile Użytkownik przeznaczył walutę premium na świadczenia dodatkowe na pewien okres z góry i nie może z nich korzystać z przyczyn zależnych od operatora (np. zawieszenie świadczeń dodatkowych lub ich permanentna niedostępność, zamiana dotychczas odpłatnych świadczeń dodatkowych w usługi bezpłatne), operator zobowiązuje się w pierwszej kolejności zaoferować Użytkownikowi inne świadczenia dodatkowe lub zwrócić mu proporcjonalnie do czasu zamówienia uiszczoną opłatę (względnie wartość zakupionej waluty premium). Przepis ten nie narusza prawa Użytkownika do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w przypadku świadczeń dodatkowych niemożliwych do zrealizowania według § 8 punkt 4. Roszczenia Użytkownika z innego tytułu są wykluczone.

(6) Operator uprawniony jest do zażądania z góry opłat w postaci waluty premium za korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Należność za kupno waluty premium jest płatna niezwłocznie w momencie zawarcia umowy o jej zakup, tzn. w momencie potwierdzenia zakupu waluty premium. Operator oferuje różne metody płatnicze. Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu oferowania i zachowania przez operatora pewnych metod płatniczych. Należność za walutę premium zostaje pobrana zgodnie z wyborem Użytkownika. Użytkownikowi zwraca się wyraźnie uwagę, że oferenci metod płatniczych, którzy w zależności od wyboru metody płatniczej pobierają na rzecz operatora opłaty, przekazują operatorowi tylko część opłaty uiszczonej przez Użytkownika. Oprócz przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy roszczenie Użytkownika o spłatę lub zwrot dokonanych opłat ogranicza się zasadniczo do otrzymanej przez operatora kwoty netto. Prowizja zatrzymana przez oferenta usługi płatniczej nie zostaje zwrócona przez operatora.

(7) Na wypadek zwłoki z płatnością operator uprawniony jest do zawieszenia świadczeń dodatkowych lub niezwłocznego zablokowania konta Użytkownika. Obowiązek Użytkownika do uiszczenia ustalonej umową opłaty pozostaje przez to nienaruszony.

(8) Jeżeli z powodu zachowania zawinionego przez Użytkownika powstają dla operatora nieprzewidziane obciążenia lub storno, Użytkownik ponosi wszystkie wynikające stąd koszty. Operator uprawniony jest w tym przypadku do obciążenia Użytkownika wynikającymi stąd kosztami wraz z wcześniejszymi opłatami.

(9) Roszczenia operatora Użytkownik może odrzucić tylko i wyłącznie w przypadku bezspornych i prawomocnych roszczeń wzajemnych. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wstrzymania należności tylko wówczas gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. Cesja roszczeń Użytkownika wobec operatora na rzecz osób trzecich jest wykluczona.

§ 4 Pouczenie na temat prawa odstąpienia od umowy dotyczące waluty premium i świadczeń dodatkowych

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą jednoznacznego oświadczenia woli (np. list wysłany pocztą, fax, e-mail) o Państwa decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Oto nasze dane:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com


W tym celu mogą użyć Państwo załączonego wzorca formularza odstąpienia, co nie jest jednakże koniecznym warunkiem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:


(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go na wskazany adres.)
- Do upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Niniejszym odstępuję/odstępujemy ja/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy o zakup następujących świadczeń (*)/ wykonanie poniższych usług (*)
- Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)
- Nazwa konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko w przypadku formy pisemnej)
- Data

_________
(*) Niepotrzebne skreślić.


W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstępują Państwo od umowy, zobowiązani jesteśmy zwrócić Państwu wszystkie opłaty, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które powstały przez wybór innej niż przez nas oferowana i korzystna metoda dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia do nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla spłaty używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zostało z Państwem ustalone inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty tytułem zwrotu.

Koniec pouczenia

Szczególna wskazówka: Przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli upjers rozpoczęło realizację umowy, po wyraźnej zgodzie Państwa na realizację umowy przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie i potwierdzeniu przez Państwa przyjęcia do wiadomości, że przez tą zgodę wraz z początkiem realizacji umowy tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

§ 5 Roszczenia z tytułu rękojmi za wady


(1) Operator oddaje do dyspozycji Użytkownika dostęp do serwisów i świadczeń dodatkowych w aktualnie dostępnej wersji. Użytkownik nie ma roszczenia o zachowanie lub stworzenie pewnego stanu i zakresu funkcjonowania usług i świadczeń dodatkowych.

(2) Użytkownik świadomy jest faktu, że oddane do jego dyspozycji oprogramowanie w ramach oferowanych przez operatora serwisów nigdy nie będzie funkcjonowało w pełni bezbłędnie - jak każde oprogramowanie. Dlatego też serwisy operatora mogą zostać zaklasyfikowane jako wadliwe tylko wówczas, gdy możliwość grania utrudniona jest długofalowo w zasadniczy sposób.

(3) Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownika, a w szczególności w celu zabezpieczenia materiałów dowodowych, zaleca się mu, aby wszelkie skargi i doniesienia kierował do operatora w formie pisemnej lub przez e-mail.

(4) Z zakresu roszczeń z tytułu rękojmi wykluczone są zasadniczo błędy, które powstały na skutek działania wpływów zewnętrznych (siła wyższa itp.), błędy, za które operator nie ponosi odpowiedzialności, błędy, które wynikły na skutek niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika oraz błędy, które powstały na skutek zmian w serwisie nie przeprowadzonych przez operatora lub innych niezależnych od operatora manipulacji.

(5) Gwarancje w sensie prawnym nie są przejmowane przez operatora, o ile w formie pisemnej wyraźnie nie postanowiono inaczej.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna


(1) W przypadku usług świadczonych bezpłatnie operator nie odpowiada w żadnym wypadku za inne szkody niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie.

(2) Jeżeli operator pobiera opłaty za swoje świadczenia, odpowiada on za rażące niedbalstwo lub szkody wyrządzone umyślnie bez ograniczeń.

(3) W przypadku nieznacznego niedbalstwa operator ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy, tzw. obowiązków podstawowych, rozumiane są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Obowiązek odszkodowania ograniczony jest do wysokości możliwych do przewidzenia i typowych dla danego rodzaju umowy szkód.

(4) Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności prawnej nie obowiązują jednakże w przypadku odpowiedzialności za utratę życia, naruszenie zdrowia i cielesnej integralności Użytkownika. Nie obowiązują one ponadto wówczas, gdy szkoda wynika z zasadniczego naruszenia postanowień umowy i złamania zawartych w niej gwarancji. Odpowiedzialność operatora na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności cywilnej za produkt jak i zakres zastosowania paragrafu § 44a TKG (Telekommunikationsgesetz/Ustawa o radiofonii i telewizji) pozostaje nienaruszona.

(5) Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują także w stosunku do odpowiedzialności cywilnej zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników wykonujących zobowiązania operatora, zwłaszcza na korzyść osobistej odpowiedzialności cywilnej udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków.

(6) Operator dystansuje się w sposób stanowczy od treści wszystkich stron internetowych, do których oferowane przez niego serwisy stwarzają pośrednie lub bezpośrednie odniesienia (linki). Operator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treść owych stron, za którą odpowiedzialni są ich oferenci. Operator nie kontroluje załączonych w linkach informacji. Ewentualne naruszenia obowiązującego prawa przez obce treści jest operatorowi nieznane. Na wypadek odpowiedniej informacji o linkach łamiących prawo lub naruszających dobre obyczaje zostaną one niezwłocznie usunięte przez operatora.

(7) Zmiana obowiązku udowodnienia winy na niekorzyść Użytkownika nie jest związana z wymienionymi wcześniej przepisami.

§ 7 Obowiązki Użytkownika


(1) Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy swoje dane dostępu do poszczególnych serwisów. Przekazywanie danych dostępu osobom trzecim jest niedozwolone.

(2) Użytkownik zobowiązuje się w danym serwisie posiadać tylko jedno konto w danym czasie. Jednoczesne korzystanie z większej ilości kont (tzw. multikonta) w danym serwisie jest niedozwolone.

(3) Używanie zewnętrznych skryptów i programów do automatycznego uczestnictwa w serwisach (tzw. botów) jest niedozwolone.

(4) Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu nie czerpać umyślnie prywatnych korzyści z ewentualnych luk i błędów w programie (tzw. bugów). W ten sposób uzyskane korzyści powinny zostać zwrócone lub w inny sposób zrekompensowane i mogą zostać cofnięte przez operatora. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o rzeczywistych lub przypuszczalnych bugach i niezwłocznego poinformowania o nich operatora serwisu.

(5) Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w serwisie żadnych treści (przykładowo zdjęć, grafik, linków, filmów, słów) o reklamowym, politycznym, obraźliwym, seksistowskim, pornograficznym lub w inny sposób moralnie potępianym i nieprzyzwoitym charakterze, a w szczególności o rasistowskich, radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. W przypadku wątpliwości Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zakwestionowane przez operatora treści, względnie operator ma prawo samodzielnie usunąć treści tego rodzaju.

(6) Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia operatora, jego współpracowników, pełnomocników wykonawczych, administratorów, moderatorów i pracowników technicznych. W szczególności dotyczy to instrukcji administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu forum.

(7) Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami uprawnia operatora do niezwłocznego wykluczenia Użytkownika z uczestnictwa w danych serwisach w każdej chwili oraz do zablokowania lub skasowania danego konta lub wszystkich kont Użytkownika. Wszelkie w momencie skasowania lub zablokowania konta/kont posiadane lub zamówione dobra – waluta premium, zamówione i jeszcze ważne świadczenia dodatkowe nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób zrekompensowane.

§ 8 Wypowiedzenie umowy


(1) Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez podawania powodów i zachowania terminu wypowiedzieć swoje uczestnictwo w jednym, większej ilości lub wszystkich serwisach operatora.

(2) Operator ma prawo w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzieć umowę o korzystanie z jednego, większej ilości lub wszystkich serwisów na wypadek likwidacji danego serwisu/danych serwisów.

(3) Jeżeli Użytkownik zamówił za pomocą waluty premium świadczenia dodatkowe z góry na pewien czas, jego prawo do zwyczajnego wypowiedzenia umowy w czasie trwania świadczeń dodatkowych jest wykluczone.

(4) Prawo obu stron do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w każdej chwili z ważkiego powodu (nadzwyczajne wypowiedzenie umowy) pozostaje nienaruszone.

(5) Jeżeli operator ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wypowiedzenie Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, wszelkie dokonane z góry przez Użytkownika opłaty przekraczające czas trwania umowy, względnie równowartość wykorzystanej przez niego waluty premium (w szczególności za świadczenia dodatkowe) zostaną mu zwrócone proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile w OWH nie postanowiono inaczej.

(6) Operator uprawniony jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jeżeli:
- Użytkownik zalega z uiszczeniem opłat w wysokości minimum 5 Euro i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności;
- Użytkownik naruszył w sposób umyślny reguły serwisu i pomimo upomnienia nie zaniechał swoich działań; upominanie Użytkownika nie jest konieczne w przypadku, gdy podtrzymanie stosunku umowy ze strony operatora nie wchodzi w rachubę, na przykład w przypadku rażących naruszeń OWH (kilka kont należących do jednego Użytkownika, działania niezgodne z prawem itd.);
- Użytkownik nie korzystał ze swojego konta dłużej niż cztery tygodnie i mimo upomnienia nie podjął jakichkolwiek działań.

(7) Jeżeli na platformie danego serwisu nie ma przewidzianej specjalnej funkcji, za pomocą której możliwe byłoby wypowiedzenie umowy, każde prawomocne wypowiedzenie umowy powinno odbyć się w formie pisemnej (e-mail). Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy wymaga zawsze podania przyczyn wypowiedzenia.

(8) Definitywne usunięcie danych Użytkownika oraz jego konta odbywa się z przyczyn technicznych z kilkudniowym opóźnieniem.

(9) Na wypadek uprawnionego wypowiedzenia umowy przez operatora z ważnego powodu Użytkownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych kosztów lub ich równowartości w dotkniętych wypowiedzeniem serwisach względnie świadczeniach dodatkowych.

§ 9 Forma pisemna


Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych oraz zmiany, uzupełnienia i uchylenia niniejszych OWH wymagają do ich ważności formy pisemnej. Forma pisemna obowiązuje również w przypadku zmiany postanowienia o formie pisemnej. Przepis ten nie dotyczy ważności indywidualnych i jednoznacznych postanowień stron umowy.

§ 10 Przeniesienie praw


Prawa do treści zamieszczonych w serwisach przez Użytkownika pozostają przy danym Użytkowniku. Wraz z umieszczeniem treści Użytkownik udziela operatorowi jedynie prostego, nieodpłatnego i w każdej chwili możliwego do odwołania prawa użytkowania treści, w szczególności prawa publicznego udostępnienia.

§ 11 Klauzula salwatoryjna, postanowienia końcowe


(1) W przypadku nieważności pojedynczych przepisów Ogólnych Warunków Handlowych ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.

(2) Dla Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich na ich podstawie zawartych umów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec (RFN). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tu: ruchomości), jak i reguły kolizyjne niemieckiego i międzynarodowego prawa prywatnego nie obowiązują dla tych regulacji.

(3) Jeżeli po zawarciu umowy Użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu na znajdujące się poza granicami RFN, właściwością miejscową sądu pozostaje siedziba operatora. Dotyczy to również sytuacji, gdy miejsce zamieszkania lub pobytu Użytkownika nie jest znane w momencie wniesienia skargi.

(4) Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Handlowych ze skutkiem na przyszłość, o ile zaistnieje taka konieczność (np. dopasowanie do aktualnego stanu prawnego, ustawodawstwa, poszerzenie spektrum usług, itd.) z zastrzeżeniem, że w ten sposób nie powstaną dla pozostającego w dobrej wierze Użytkownika szkody. Zmiany OWH zostają zakomunikowane Użytkownikowi w odpowiedni sposób za pomocą wiadomości. Poinformowanie Użytkownika odbywa się albo w ramach serwisu albo przez wysłanie e-maila na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W każdym przypadku Użytkownik zostaje poinformowany o zmianach podczas następnego logowania.

(5) Po otrzymaniu powiadomienia o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik ma prawo w ciągu jednego miesiąca wnieść sprzeciw wobec nowych Warunków Handlowych. W celu zachowania materiałów dowodowych zaleca się Użytkownikowi zachowanie formy pisemnej sprzeciwu (list, fax lub e-mail).

(6) Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik nie wniesie sprzeciwu wobec nowych OWH i w dalszym ciągu korzysta z serwisów operatora, zmienione lub uzupełnione Warunki Handlowe wchodzą wobec niego w życie. Jeżeli w przewidzianym ku temu czasie Użytkownik wniesie sprzeciw wobec zmiany OWH, obie strony umowy uprawnione są do jej wypowiedzenia w przeciągu jednego miesiąca, o ile prawo wypowiedzenia umowy nie istnieje już na mocy § 8. Do momentu zakończenia stosunku umownego obowiązują dotychczasowe Warunki Handlowe.

(7) Ewentualne opłaty za świadczenia dodatkowe wykraczające poza czas trwania umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone.

(8) W przypadku zmiany OWH operator zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę Użytkownika na możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy, a także na przewidziane okresy wypowiedzenia i skutki prawne, w szczególności w przypadku zaniechania sprzeciwu.

(9) Użytkownikowi zaleca się systematyczne zasięganie informacji o aktualnym stanie Ogólnych Warunków Handlowych oraz opisie usług i sposobie korzystania z serwisów operatora.Stan: Czerwiec 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (nie dla supportu)
Tel: +49 (0)951/5109080 (nie dla supportu)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nie dla supportu)

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Bamberg
Rejestr handlowy: HRB 5558
Numer identyfikacji podatkowej: DE275673923
Polityka prywatności

upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Niemcy, prowadzi stronę internetową www.upjers.com i gromadzi określone dane osobowe użytkowników o ile jest to konieczne. Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje do czego i w jakim celu używane są Państwa dane osobowe. Ponadto informujemy Państwa w jaki sposób chronione są dane, kiedy są usuwane oraz jakie prawa przyznaje ochrona danych.

Na wstępie: Przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych i chronimy Państwa sferę prywatną w maksymalnie możliwym zakresie. Pragniemy jednakże szczerze przyznać: Internet żyje z wymiany informacji i wykazuje w dalszym ciągu wiele luk bezpieczeństwa. Nawet jeśli Państwa dane osobowe zostają podczas wizyty na naszej stronie internetowej zaszyfrowane, najpóźniej w momencie wymiany danych z obcymi stronami internetowymi powstaje ryzyko, którego nie można wykluczyć. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową – na przykład używając linku na naszej stronie – proszę uwzględnić, że poniższa Polityka prywatności nie obowiązuje dla tych stron.

Spis treści:

1. Osoba odpowiedzialna - Do kogo mogę się zwrócić?

2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

3. Jakie mam prawa?

4. Usuwanie i okres przechowywania danych

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

6. Wizyta na stronie internetowej

7. Zapytania do serwisu klienta

8. Pobieranie aplikacji

9. Rejestracja

10. Korzystanie ze zintegrowanych gier

11. Rejestracja i logowanie społecznościowe

12. Komunikacja w grach

13. Finalizacja płatności

14. Newsletter

15. Cookies

16. Youtube

17. Googe Analytics

18. Filmy reklamowe

19. Criteo

20. Wtyczki społecznościowe

21. Dochodzenie, egzekucja i obrona roszczeń prawnych

22. Dane osobowe dzieci

23. Zmiana Polityki prywatności

 

 

1. Osoba odpowiedzialna – Do kogo mogę się zwrócić?

Odpowiedzialna za stronę internetową jest firma:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Niemcy


Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

Е-mail: mail@upjers.com

 

Serwis klienta:

Formularz supportu: https://support.upjers.com/pl/start

E-mail: support@upjers.com

2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Przy pomocy danych kontaktowych osiągną Państwo Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Na wypadek konkretnych pytań dotyczących usunięcia danych lub przysługujących praw, można skontaktować się z nami w kwestiach ochrony danych bezpośrednio na adres e-mail datenschutzbeauftragter@upjers.com. Jeśli chcą Państwo postawić zapytanie w formie pisemnej, wystarczy dopisek „Ochrona danych”.

3. Jakie mam prawa?

Można się zwrócić do nas w każdej chwili, jeśli mają Państwo pytania dotyczące praw w ramach ochrony danych lub chcą dochodzić jednego z praw wymienionych poniżej:

·         Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, by wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera)

·         Prawo do informacji zgodnie z art.15 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu uzyskania informacji, jakie dane osobowe zostały przez nas zgromadzone)

·         Sprostowanie zgodnie z art.16 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, gdy Państwa adres e-mail uległ zmianie i musi zostać zaktualizowany)

·         Usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu usunięcia pewnych danych przez nas zgromadzonych)

·         Ograniczenie możliwości przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli Państwa adres e-mail wprawdzie nie musi zostać usunięty, ale używany tylko i wyłącznie do wysłania bezwzględnie koniecznych e-maili)

·         Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu otrzymania zgromadzonych danych w skompresowanym formacie na wypadek potrzeby udostępnienia danych innej stronie internetowej)

·         Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli nie zgadzają się Państwo z jedną z używanych przez nas metod analitycznych lub reklamowych)

·         Prawo do odwołania we właściwym organie nadzorczym zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO (np. na wypadek skarg mogą się Państwo zwrócić również bezpośrednio do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych)

4. Usuwanie i okres przechowywania danych

O ile nie zostało postanowione inaczej, usuwamy wszelkie dane jak tylko nie są już dłużej potrzebne. Blokada lub usunięcie Państwa danych ma miejsce również wówczas, gdy mija ustawowo postanowiony czas ich gromadzenia, chyba że istnieje konieczność dalszego zachowania danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia warunków umowy. Pewien rodzaj danych musi prawdopodobnie być przechowywany dłużej z powodów ustawowych. Naturalnie w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji na temat zgromadzonych danych.

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

Podejmujemy wszelkie sensowne i odpowiednia działania, by chronić zgromadzone przez nas dane osobowe przed nadużyciem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem. W tym celu dokonaliśmy licznych technicznych i organizacyjnych optymalizacji. Obejmują one środki w celu obchodzenia się z każdym domniemanym naruszeniem danych osobowych.

Jeśli podejrzewają Państwo, że dane osobowe zostały nadużyte, utracone lub dostały się w niepowołane ręce, prosimy o niezwłoczną informację w tej kwestii i zwrócenie się na wyżej podane dane kontaktowe.

6. Wizyta na stronie internetowej

Jeśli chcą Państwo jedynie rozejrzeć się na naszej stronie internetowej, nie gromadzimy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych, które przekazuje przeglądarka, by umożliwić wizytę na stronie internetowej, a w tym przede wszystkim:

·        Szacunkowa lokalizacja na podstawie obszaru IP (tylko kraj łącza)

·        Dostawca internetu (na przykład INEA lub Orange)

·        Data i czas (np. o godzinie 11:45 dnia 25.05.2018)

·        Przeglądarka (np. Chrome lub Safari)

Zgromadzone dane techniczne nie mogą zostać skojarzone z konkretną osobą i służą wyłącznie anonimowym celom statystycznym w celu optymalizacji strony internetowej.

Celem tymczasowego gromadzenia i zapisywania danych na początku jest zapewnienie połączenia jak również osiągalności i poprawnego wyświetlenia strony internetowej.

Podstawą prawną est tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony w ramach wyżej wymienionych środków ochrony oraz w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie ochrony danych wynikającymi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Zapytania do serwisu klienta

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z naszym zespołem supportu. Kliknięcie na link „Support” na naszych stronach internetowych przekierowuje na stronę serwisu klienta https://support.upjers.com/pl/start. Ponadto możliwe jest wysłanie zapytania na adres support@upjers.com

Możemy poprosić Państwa o podanie następujących danych:

·        Nazwa użytkownika lub login

·        ID użytkownika

·        ID upjers

·        Adres e-mail

·        Ewentualnie dostawca metody płatniczej

·        Wiadomość, względnie zapytanie do supportu

·        Wtyczki (np. Adobe Flash)

·        System operacyjny (np. Mac OS)

·        Hardware (np. procesor Intel)

·        Przeglądarka

W ramach środków ochronnych zapytanie do supportu odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy przez formularz supportu wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Po udanym podjęciu kontaktu i udzieleniu satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, Państwa dane są bezpośrednio kasowane.

Celem pobierania informacji jest wyłącznie podjęcie z Państwem kontaktu i serwis klienta, dlatego też dane używane są tylko i wyłącznie w tym celu.

Podstawą prawną jest oprócz Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) realizacja i spełnienie warunków umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

8. Сваляне на Апликации

Korzystając z naszych stron internetowych mogą Państwo przy pomocy linków przejść również do oferty gier upjers na urządzenia mobilne (poniżej: aplikacje) w App Stores (tzw. sklepach internetowych).

Podczas pobierania aplikacji wymagane informacje gromadzone są przez dany App Store, w szczególności czas pobrania, nazwa, wersja językowa oraz advertiser ID/ indywidualny numer urządzenia. Na pobieranie tego rodzaju danych nie mamy żadnego wpływu i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Sklepy internetowe oddają do dyspozycji użytkowników we własnej Polityce prywatności informacje dotyczące obchodzenia się przez nie z danymi osobowymi. Przetwarzamy dane w ramach korzystania z aplikacji o ile jest to konieczne do pobrania mobilnej aplikacji na urządzenie mobilne, do oddania w Państwa ręce danej aplikacji oraz finalizacji zakupów w ramach gry.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach korzystania z aplikacji znajdą Państwo w Polityce prywatności na urządzenia mobilne (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Rejestracja

Ponadto mają Państwo możliwość rejestracji na stronie internetowej upjers i zalogowania się w każdej chwili przy pomocy konta użytkownika. By zarejestrować się na stronie, wymagane są poniższe dane:

·        Adres e-mail

·        Nazwa użytkownika lub login

·        Hasło

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Prosimy o nieużywanie jako nazwy użytkownika prawdziwego imienia lub nazwiska albo danych innych osób. Ponadto przyporządkowujemy Państwa do danego kraju na podstawie przekazanego numer IP. Dane te są zapisywane, by móc zaoferować adekwatną ofertę metod płatności. Po utworzeniu konta użytkownika dane przechowywane są dopóki nie zdecydują się Państwo na usunięcie pojedynczych danych lub kompletnego konta użytkownika.

Celem pobierania informacji jest utworzenie konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z gier przeglądarkowych oraz dalszych funkcji na stronie internetowej (np. wiadomości w grze, artykułów na forum). Rejestracja jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana, względnie dane użytkownika usunięte.

Podstawą prawną jest zezwolenie użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

10. Korzystanie ze zintegrowanych gier

Niektóre z gier upjers zintegrowane są na portalach społecznościowych (np. Facebook). Gry określane są tam mianem Apps, względnie aplikacji. Za przetwarzanie danych lub każdorazowe zgodne z wymogami ochrony danych przekazywanie danych odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy, który poucza o tym swoich użytkowników we własnej Polityce prywatności. Pragniemy jednakże zwrócić uwagę, że portale społecznościowe mogą zażądać zgody na przekazywanie danych osobowych, jeśli chcą Państwo korzystać ze zintegrowanej w nich gry upjers. W przypadku Facebooka może chodzić o poniższe dane:

·        Imię i nazwisko, płeć i data urodzenia

·        Zdjęcie profilowe lub odpowiednie URL

·        Login oraz adres e-mail podawany podczas rejestracji na Facebooku

·        Lokalizacja oraz urządzenia dostępowe

·        Numer ID użytkownika, który połączony jest z publicznie dostępnymi informacjami na Facebooku

·        Numer ID przyjaciół, którzy również połączeni są z grą

Jeśli zgodzą się Państwo na przekazywanie danych, portal może w pewnych okolicznościach przesyłać dane do upjers. Upjers przetwarza tego rodzaju dane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do udostępnienia użytkownikowi gry. Upjers zwraca uwagę, że mają Państwo wpływ na zakres udostępnianych przez portal informacji dokonując odpowiednich ustawień w opcji Ustawień prywatności. Wpływ można wywierać między innymi w następujący sposób:

·        Kontrolując jakie informacje przyjaciele na Facebooku dzielą z Państwem/ o Państwie.

·        Blokując specjalne aplikacje, względnie uniemożliwiając im zbieranie informacji na Państwa temat.

·        Ignorując pewne zaproszenia do gier.

·        Kontrolując kto może zapoznać się z Państwa aktywnością.

11. Rejestracja i logowanie społecznościowe

Oprócz manualnej rejestracji oferujemy Państwu możliwość zalogowania się w naszym serwisie przy pomocy konta użytkownika posiadanego na portalu społecznościowym wybranego oferenta. Używamy przy tym platform takich jak „Facebook Sign In“ oraz „Amazon“. Na wypadek skorzystania z jednej z tych funkcji zostaną Państwo przekierowani na stronę danego oferenta, który poprowadzi Państwa przez proces logowania.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Nie używamy logowania, by uzyskać dostęp do prywatnych danych takich jak listy przyjaciół lub kontakty oraz zapisywania ich do własnych celów. Stałe połączenie między Państwa kontem użytkownika oraz kontem na Facebooku lub Amazonie nie ma miejsca. Obydwa portale certyfikowane są przez EU-US Privacy Shield (w celu uzyskania dalszych informacji prosimy skonfrontować każdorazowo odpowiednie Polityki prywatności). Jakie dane gromadzone są przez portale społecznościowe w ramach rejestracji lub jakie dane są ze sobą kojarzone, jest nam nie znane. Szczegółowe informacje uzyskać można w Polityce prywatności Facebooka (https://facebook.com/policy.php) oraz Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496)

Celem pobierania informacji jest zalogowanie przez istniejące konto dostępu, by korzystać z poszerzonych funkcji strony internetowej. Logowanie przez portale społecznościowe odbywa się dobrowolnie i może zostać w każdej chwili odwołane, względnie konto użytkownika może zostać odmeldowane.

Podstawą prawną est zezwolenie użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

12. Komunikacja w grach

Oferowane przez nas gry oddają w Państwa ręce różnorodne możliwości komunikowania się z innymi graczami. Używamy automatycznych systemów filtrujących uniemożliwiających wysyłanie wiadomości masowych, wiadomości o obraźliwych, gloryfikujących przemoc, obscenicznych, rasistowskich lub innego rodzaju nieprzyzwoitych treściach oraz wiadomości o charakterze reklamowym. Ponadto w celu analizy i naprawy błędów technicznych protokołujemy przez krótki czas sposób korzystania z oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz integralności systemu, w celu zwalczania nieautoryzowanego lub niedozwolonego użytku, jak również do tworzenia statystyk użytkowników na bazie niespersonalizowanych danych. Utworzone protokoły zawierają datę i czas wiadomości, jej nadawcę i odbiorcę, treść wiadomości oraz przekazaną ilość danych.

Bez zgody żaden z naszych pracowników nie będzie czytał Państwa wiadomości. Na wypadek podejrzenia o bezprawnym i/lub nieautoryzowanym użyciu oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji (np. zgłoszenie wiadomości przez użytkownika) zastrzegamy sobie jednakże prawo zbadania danego konta użytkownika łącznie ze znajdującymi się na nim wiadomościami oraz do ewentualnego podjęcia dalszych koniecznych środków.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie danej platformy.

Celem przetwarzania danych jest oddanie w ręce użytkowników kanałów komunikacji w ramach gry umożliwiających wymianę wiadomości między graczami.

Podstawą prawną dla tymczasowego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych w celu komunikacji jest dobrowolne i tym samym opiera się na zgodzie użytkownika. Zastosowanie systemów filtrujących służy weryfikacji przestrzegania reguł prawidłowej komunikacji w celu ochrony praw osób trzecich. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy zapewnieniu realizacji tych celów.

13. Finalizacja płatności

W przypadku inicjacji procesu płatności w celu nabycia waluty premium, muszą Państwo podać dalsze dane. O jakie dane konkretnie chodzi, zależy od rodzaju wybranej metody płatniczej. Upjers umożliwia ponadto korzystanie z anonimowych opcji płatności.

W przypadku inicjacji procesu płatności w celu nabycia waluty premium, muszą Państwo podać dalsze dane. O jakie dane konkretnie chodzi, zależy od rodzaju wybranej metody płatniczej. Upjers umożliwia ponadto korzystanie z anonimowych opcji płatności.

W celu dokonania płatności oddajemy do Państwa dyspozycji różne serwisy, spośród których można dowolnie wybierać. Współpraca ze osobami trzecimi dotyczy ponadto finalizacji płatności przez zewnętrznych usługodawców (Paypal, operatorzy kart kredytowych, operatorzy sieci telefonii komórkowej, Paysafecard, płatności gotówkowe, przelewy ekspresowe itd.). Zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do poufnego, ustawowego i bezpiecznego traktowania danych i mogą używać ich tylko i wyłącznie wówczas, o ile jest to konieczne do wykonania oferowanej przez nich usługi.

Mogą Państwo dowolnie decydować o wyborze preferowanej przez siebie metody płatniczej, przy czym w tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na wskazówki i przepisy o ochronie danych oferenta danej usługi.

Dostawca metod płatniczych gromadzi dane osobowe klienta na własną odpowiedzialność, by móc sfinalizować proces płatności. Na zakończenie dostawca wysyła upjers informację potwierdzającą zakończenie transakcji sukcesem.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dla potwierdzonego procesu płatności zapisujemy adres IP klienta. Celem tego działania jest wyłącznie spełnienie obowiązków podatkowych. Przy pomocy adresu IP możemy ustalić miejsce świadczenia dla podatku obrotowego. Dane przechowywane są przez nas zgodnie z przewidzianymi w prawie podatkowym okresami przechowywania.

14. Newsletter

Używamy tak zwanego postępowania Double Opt-In w celu udostępnienia naszego newslettera, co oznacza, że będziemy wysyłać newslettery przez e-mail dopiero wówczas, gdy w mailu informującym o utworzeniu konta potwierdzą Państwo klikając na załączony link, że chcą otrzymywać newsletter.

Naturalnie można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Link umożliwiający rezygnację z newslettera znaleźć można w każdej jego stopce. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami przy pomocy formularza supportu lub przez mail na adres support@upjers.com z odpowiednim oświadczeniem woli.

W celu wysyłki newsletterów współpracujemy z usługodawcą Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Monachium, Niemcy. Zgodnie z wymogami art. 28 RODO zawarliśmy z usługodawcą odpowiednią Umowę o wykonanie usług.

15. Cookies (ciasteczka)

Nasza strona internetowa używa częściowo tak zwanych ciasteczek (plików cookies). W przypadku ciasteczek chodzi o małe pliki tekstowe, które zapisywane są zazwyczaj w jednym z katalogów przeglądarki. Ciasteczka zawierają informacje o aktualnej, względnie ostatniej wizycie na stronie internetowej:

·        Nazwa strony internetowej

·        Okres ważności ciasteczek

·        Dowolna wartość

O ile ciasteczka nie zawierają dokładnej daty ważności, zapisywane są tylko tymczasowo i automatycznie usuwane, jak tylko przeglądarka zostanie zamknięta, względnie urządzenie wystartowane ponownie. Ciasteczka zawierające okres ważności pozostają zapisane również na wypadek zamknięcia przeglądarki lub ponownego wystartowania urządzenia. Tego rodzaju ciasteczka usuwane są dopiero w podanym w nich terminie lub na wypadek manualnego usunięcia.

Na naszej stronie internetowej używamy trzy rodzaje ciasteczek:

·         Niezbędne ciasteczka (tego rodzaju ciasteczka potrzebujemy, by móc wyświetlić stronę w sposób prawidłowy i zapisać tymczasowo pewne ustawienia)

·         Ciasteczka funkcjonalne i związane z wydajnością (tego rodzaju ciasteczka pomagają nam analizować techniczne dane odwiedzin, a tym samym unikać komunikatów o błędach)

·         Ciasteczka reklamowe i związane z analizą (tego rodzaju ciasteczka zapewniają, że zostanie wyświetlona np. reklama butów, jeśli wcześniej szukali Państwo tego właśnie produktu)

Ciasteczka mogą zostać skonfigurowane, zablokowane oraz usunięte w ustawieniach przeglądarki. Jeśli usuną Państwo wszystkie ciasteczka naszej strony internetowej, może się zdarzyć, że niektóre funkcje strony nie zostaną wyświetlone w sposób prawidłowy. Pomocne informacje i wskazówki dla standardowych przeglądarek oddaje do dyspozycji Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technologiach Informatycznych: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

Do bezpośredniej integracji filmów video używamy dostawcy YouTube. YouTube prowadzony jest przez YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube prezentowany jest przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas odgrywania zintegrowanych filmów reklamowych tworzone jest połączenie z serwerami YouTube i z technicznych względów przekazywany przynajmniej adres IP. Jeśli zalogowani są Państwo ponadto na koncie YouTube, YouTube przyporządkowuje informacje o oglądanych filmach do Państwa osobistego konta. Można zapobiec tego rodzaju kojarzeniu danych wylogowując się z konta YouTube oraz innych kont użytkownika na platformie Google przed rozpoczęciem oglądania filmów na naszej stronie internetowej.

W ramach środków ochronnych obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Deklaracja o Ochronie Danych Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=bg-BG Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym w tak zwanym państwie trzecim, do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim konieczne są dalsze gwarancje. Google zdobył certyfikaty EU-US Privacy Shield i dowiódł przez to osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony danych ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Ponadto integrujemy filmy YouTube z poszerzonymi ustawieniami ochrony danych i rozwiązaniem serwerowym. Użytkownikowi wyświetlany jest początkowo tylko ekran podglądu pobierany z serwera upjers. Dopiero kliknięcie na przycisk „Odtwórz” aktywuje Iframe YouTube, co rozpoczyna ograniczoną wymianę danych z YouTube.

Celem przekazu danych jest integracja popularnej wśród naszych użytkowników oferty filmów video YouTube, by w wygodny sposób móc korzystać z przedstawionych filmów video bez konieczności opuszczania naszej strony internetowej.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem osiągnięcia celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych oraz w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie ochrony danych wynikającymi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

17. Goolge Analytics

Używamy Google Analytics, serwisu służącego do analizy danych w sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa opisanych wyżej ciasteczek reklamowych i analitycznych, by analizować naszą stronę internetową pod względem schematu korzystania przez użytkownika. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu ze strony internetowej przekazywane są na serwery Google w USA i tam zapisywane. Państwa numer IP zostaje jednakże przed analizą danych statystycznych skrócony, przez co wyciągnięcie wniosków na temat osoby jest niemożliwe. W tym celu Google Analytics zintegrowany na naszej stronie internetowej został uzupełniony o kod „anonymizeIp“, by zagwarantować anonimowe gromadzenie adresów IP. Google korzysta z anonimowych informacji uzyskanych przez ciasteczka, by analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, by przygotowywać raporty o aktywnościach na stronie internetowej dla operatora strony oraz by zrealizować dalsze świadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. W stosownych przypadkach Google przekazuje tego rodzaju informacje osobom trzecim, o ile zostało to ustawowo uregulowane lub osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google.

Mogą Państwo również skonfigurować przeglądarkę w ten sposób, by odrzucała ona pliki cookies lub zapobiec analizie danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki Google Chrome ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg-BG ). Alternatywnie do dodatków przeglądarkowych lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo ustawić tzw. Opt-Out-Cookie, by zapobiec w przyszłości na tej stronie internetowej gromadzeniu danych przez Google (Opt-Out funkcjonuje tylko w danej przeglądarce i tylko dla danej domeny). Na wypadek skasowania ciasteczek w danej przeglądarce, link musi zostać wywołany ponownie.

W ramach środków ochronnych korzystamy z oferowanego przez Google postępowania anonimizacji, dzięki czemu analiza Państwa danych nie odbywa się na bazie osoby, lecz jedynie na bazie statystycznej. Ponadto obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Polityka prywatności Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE ). Dodatkowo zawarliśmy z Google specjalną Umowę o ochronie danych, która wymaga ochrony danych przez techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym tak zwanym państwie trzecim, konieczne są dalsze gwarancje do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim. Google uzyskał certyfikaty EU-US Privacy Shield i dowiódł przez to osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony danych ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Celem korzystania z Google Analytics jest zanonimizowana analiza Państwa zachowania w roli klienta na naszych stronach internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają w ulepszeniu oferty upjers.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto została zawarta Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

18. Filmy reklamowe.

W naszych ofertach i grach zintegrowaliśmy w różnych miejscach filmy reklamowe. Nasi partnerzy reklamowi oddają tam do dyspozycji wybrane treści, które dla nich odgrywamy. Pragniemy zwrócić uwagę, że system free2Play upjers utrzymuje się również dzięki partnerom reklamowym, a my dokładamy wszelkich starań, by implementować reklamy w interesie użytkownika. Oglądając w charakterze użytkownika oddane do dyspozycji filmy reklamowe, mogą Państwo otrzymać walutę premium lub funkcje w grze. W celu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi w tej kwestii zalecamy kontakt z serwisem klienta

Współpracujemy z poniższymi oferentami filmów reklamowych:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika. Dostawcą Smartstream jest SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Monachium, Niemcy. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu zanonimizowanych danych, należy pod adresem https://www.smartstream.tv/en/privacy skorzystać z opcji „OptOut“, by dezaktywować gromadzenie danych. Jeśli aktywowali już Państwo opcję „OptOut“, można w każdej chwili ją dezaktywować klikając na przycisk „OptIn”.

W ramach środków ochronnych, przetwarzane są jedynie pseudonimy danych użytkowania, dodatkowo użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Ponadto zawarliśmy ze Smartstream odpowiednią Umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

Celem przetwarzania danych jest odtwarzanie materiałów reklamowych w celu umożliwienia oferty free2Play.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) adbility

Ponadto współpracujemy z partnerem adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Niemcy. Adbility stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu zanonimizowanych danych, można zrobić to pod adresem https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

W ramach środków ochronnych przetwarzane są jedynie pseudonimowe dane użytkowania, a ponadto użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Dodatkowo zawarliśmy z adbility odpowiednie porozumienie zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 26 RODO, wedle którego zarówno my jak i adbility odpowiedzialne jest za przetwarzanie danych. Na wypadek pytań dotyczących przetwarzania danych mogą się Państwo zwrócić do nas lub adbility. Dane kontaktowe znaleźć można na https://www.adbility-media.com/en/contact/.

Celem przetwarzania danych jest odtwarzanie materiałów reklamowych w celu umożliwienia oferty free2Play.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

19. Criteo

Na stronach upjers zbierane i zapisywane są przy pomocy technologii Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja, w celach marketingowych pseudonimowe informacje o zachowaniu odwiedzających stronę internetową użytkowników podczas surfowania. Dane te zapisywane są w ciasteczkach na komputerze użytkownika. Criteo SA analizuje przy pomocy algorytmu zapisane w sposób spseudonimizowany informacje o trybie surfowania i może w efekcie wyświetlać konkretne propozycje produktów w formie spersonalizowanych bannerów reklamowych na innych stronach internetowych (u tak zwanych publisherów). W żadnym wypadku dane te nie mogą zostać użyte do osobistej identyfikacji Państwa jako użytkownika naszej strony internetowej. Zgromadzone dane używane są jedynie w celu ulepszenia oferty reklamowej. Inny rodzaj użycia lub przekazanie informacji osobom trzecim nie ma miejsca.

Można odmówić zgody na całkowicie anonimową analizę danych surfowania na naszych stronach internetowych, klikając na Rezygnacja z Criteo. Jeśli zrezygnowali już Państwo z usług (opt-out cookie), a chcą ponownie otrzymywać spersonalizowane bannery, należy skorzystać z opcji Korzystaj z Criteo.

Dalsze informacje na temat używanej technologii uzyskają Państwo w Polityce prywatności Criteo SA.

W ramach środków ochronnych analiza danych odbywa się na bazie danych statystycznych, nie danych osobistych. Ponadto obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa Criteo. Dodatkowo zawarliśmy z Criteo porozumienie zgodnie z art. 26 RODO, według którego zarówno my jaki i Criteo jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. W związku z powyższym z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych mogą się Państwo zwrócić zarówno do nas jak i do Criteo. Dane kontaktowe znaleźć można na stronie https://www.criteo.com/legal

Celem użycia Criteo jest anonimowa analiza Państwa zachowania użytkownika na stronach internetowych upjers i udostępnienie spersonalizowanych reklam.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

20. Wtyczki społecznościowe

Używamy na naszych stronach następujących wtyczek (plug-inów) społecznościowych: Przycisk „Lubię to” lub „Podoba mi się” Facebooka, przycisk „+1” Google od Google+ oraz przycisk „Tweetnij” Twittera.

Oferenta wtyczki rozpoznać można po oznaczeniu na przycisku z jego literą początkową lub logo. Przy pomocy przycisku oddajemy w Państwa ręce możliwość bezpośredniej komunikacji z oferentem danego plug-inu. Tylko wówczas gdy klikną Państwo na zaznaczone pole i je tym samym aktywują, dostawca plug-inu otrzyma informację, że została wywołana odpowiednia strona naszej oferty online. W przypadku Facebooka, według informacji podawanych przez operatora usługi, adres IP zostaje po zgromadzeniu natychmiast zanonimizowany. Przez aktywację wtyczki dane osobowe przekazywane są oferentowi danego plug-inu i tam (u amerykańskich oferentów w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności przez ciasteczka, zalecamy Państwu przed kliknięciem na wyszarzone okienko skasować ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy wpływu ani na pobierane dane, ani na procesy ich przetwarzania, nie znany jest nam również pełen zakres gromadzenia danych, cele ich przetwarzania oraz okresy przechowywania danych. Nie posiadamy również żadnych informacji dotyczących kasowania zgromadzonych danych przez oferentów plug-inów.

Dostawca plug-inu zapisuje zgromadzone dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badań rynkowych oraz do zaprojektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami użytkownika. Tego rodzaju analiza ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu zaprezentowania reklamy zgodnej z potrzebami klienta oraz poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw w stosunku do tworzenia tego rodzaju profilów, przy czym musi on zostać zgłoszony bezpośrednio u oferenta danej wtyczki. Przy pomocy plug-inów oferujemy Państwu możliwość interakcji z innymi użytkownikami i portalami społecznościowymi, przez co ulepszamy naszą ofertę i kształtujemy ją w sposób bardziej interesujący. Podstawą prawną do używania wtyczek jest art. 6 ust. 1 S lit. f RODO.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego czy posiadają Państwo konto u oferenta danej usługi i są na nim zalogowani. Na wypadek zalogowania na koncie oferenta danej wtyczki, Państwa dane zgromadzone w naszych serwisach są kojarzone bezpośrednio z kontem u oferenta danego plug-inu. Jeśli klikną Państwo na aktywowany przycisk społecznościowy i na przykład zlinkują stronę, dostawca wtyczki przypisuje również tą informację do danego konta użytkownika i dzieli ją publicznie z posiadanymi kontaktami. Po korzystaniu z portali społecznościowych zalecamy regularnie się z nich wylogowywać, w szczególności po aktywacji przycisku, gdyż w ten sposób można uniknąć przyporządkowania informacji do profilu u oferenta danego plug-inu.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez oferentów plug-inów otrzymać można w Polityce prywatności danego usługodawcy. Uzyskają tam Państwo również informacje o przysługujących prawach oraz możliwościach ustawień w celu ochrony sfery prywatnej.

Adresy dostawców wtyczek oraz URL z ich Polityką prywatności:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/policy.php Facebook podporządkował się EU-US-Privacy-Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg-BG Google podporządkował się EU-US-Privacy-Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Twitter "Tweet"  platformy komunikacji Twitter, prowadzony przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: https://twitter.com/privacy Twitter podporządkował się EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

W ramach środków ochronnych obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google, Facecook oraz Twitter i powiązane z nimi Polityki prywatności tych platform (patrz powyżej). Nie gromadzimy żadnych danych osobowych przy pomocy wtyczek socjalnych lub o ich używaniu. Aby zapobiec, że dane przekazywane są bez wiedzy użytkownika dostawcy usługi w USA, używamy tak zwanego rozwiązania Shariff. Rozwiązanie to gwarantuje, że podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej początkowo nie są przekazywane żadne dane do oferentów poszczególnych wtyczek. Dopiero gdy plug-iny społecznościowe zostaną aktywowane, dane mogą być przekazywane do oferentów danych usług i u nich zapisywane. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff znaleźć można na stronach oferenta Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Celem przekazywania danych jest integracja wtyczek, aby użytkownicy mogli dzielić się treściami i informować innych użytkowników o swoich zainteresowaniach.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

21. Ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń

Czasami może być konieczne, by w ramach dochodzenia i ochrony roszczeń przetwarzać dane osobowe i ewentualnie – w zgodzie z lokalnymi ustawami i przepisami – wrażliwe dane osobowe. Artykuł 9(2)(f) RODO umożliwia to, o ile przetwarzanie danych konieczne jest w celu „ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń względnie o ile sądy działają w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.”

Może to na przykład mieć miejsce, gdy potrzebujemy doradztwa prawnego w odniesieniu do postępowania prawnego oraz jesteśmy ustawowo zobowiązani w ramach postępowania sądowego zachować lub udostępnić pewne informacje.

22. Dane osobowe dzieci

upjers jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa i ochrony danych dzieci w internecie. Z tego powodu oraz w celu zachowania określonych ustaw, nie gromadzimy celowo ani osobistych, ani indywidualnych, dających się indywidualnie zidentyfikować danych o dzieciach poniżej 16 lat oraz nie oferujemy treści dla dzieci poniżej 16 lat.

23. Zmiana Polityki prywatności

upjers zastrzega sobie prawo zmienić powyższą Politykę prywatności w każdej chwili, mając każdorazowo na względzie konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Upjers zaleca użytkownikom podczas każdej wizyty na stronie internetowej oraz w grach poinformować się o aktualnym stanie Polityki prywatności.

Stan Polityki prywatności: Maj 2018