Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla konsumenta.
Pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Przedmiot i zawarcie umowy


(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) są treścią stosunku umownego między upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (operator) i Użytkownikiem elektronicznych ofert rozrywki (serwisów) operatora (Użytkownik). O ile w OWH mowa jest o „serwisach“, to określa się tym mianem usługi Upjers. Warunki Handlowe Użytkownika stają się częścią umowy tylko wówczas, gdy operator udzieli na nie wyraźnej zgody w formie pisemnej. Wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie (tzn. wysłaniem Wniosku o utworzenie prawa dostępu do serwisu (utworzenie konta) oraz zalogowaniem się na platformie danego serwisu Użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Handlowe. Podczas rejestracji operator wymaga od Użytkownika akceptacji warunków korzystania z serwisu. Warunki Handlowe obowiązują dla każdego rodzaju korzystania z serwisów, także dla przyszłych umów, ofert, świadczeń i dostaw operatora.

(2) Warunki Handlowe zostają opublikowane na portalu gier oraz w ramach poszczególnych serwisów. Mogą one zostać zapisane w pamięci operacyjnej komputera, w pamięci trwałej nośników danych lub wydrukowane. Na wniosek Użytkownika Warunki Handlowe mogą mu zostać również wysłane.

(3) Dodatkowo, względnie w sposób uzupełniający, oprócz Warunków Handlowych dla każdego serwisu obowiązują zasady oraz instrukcje gry, które zamieszczone są w ramach danego serwisu.

(4) Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch/ Kodeks Cywilny). Wykorzystywanie serwisów do celów zarobkowych lub w innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest wykluczone. Uprawnione do korzystania z serwisów są wszystkie osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie uprawnione są do korzystania z serwisów tylko za zgodą opiekuna prawnego.

(5) Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku osób niepełnoletnich - iż posiadają one zezwolenie opiekuna prawnego.

(6) Stosunek użytkowania rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie i potwierdzeniem rejestracji przez operatora w formie utworzenia prawa dostępu do danego serwisu (zwanego poniżej kontem). Umowa kończy się wraz z jej wypowiedzeniem przez Użytkownika poprzez skasowanie konta, a także przez zablokowanie lub usunięcie konta, jak i wypowiedzenie umowy przez operatora.

(7) Wraz z wysłaniem elektronicznego formularza rejestracyjnego Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu (zwaną także Wnioskiem o utworzenie konta w serwisie). W tym celu Użytkownik zobowiązuje się sumiennie i kompletnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego.

(8) Wymienione w niniejszych OWH umowy między operatorem i Użytkownikiem dochodzą do skutku wraz z przyjęciem przez operatora wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie z serwisu, względnie z przyjęciem wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Przyjęcie oferty zawarcia umowy odbywa się przez wyraźną akceptację lub wykonanie pierwszej czynności zobowiązania przez operatora. Wpłynięcie wniosku o utworzenie konta w serwisie, względnie oferty o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, zostaje niezwłocznie potwierdzone przez operatora za pomocą wiadomości wysłanej do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie stanowi wiążącej akceptacji przyjęcia wniosku Użytkownika. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku może jednak zostać powiązane z przyjęciem wniosku.

§ 2 Zakres usług


(1) Operator umożliwia Użytkownikowi zasadniczo uczestnictwo w jego serwisach w ich aktualnej wersji przez udostępnienie ich w internecie. Spełnienie koniecznych do korzystania z serwisów wymagań technicznych leży po stronie Użytkownika.

(2) Użytkownik nie ma prawa żądać uczestnictwa w serwisach operatora. Operator zastrzega sobie w szczególności prawo odrzucenia lub ograniczenia bez podawania przyczyn możliwości rejestracji Użytkownika w jednym lub wszystkich serwisach.

(3) Operator nie gwarantuje, że jego serwisy spełnią oczekiwania Użytkownika. W szczególności operator nie gwarantuje, że jego serwisy nadają się do realizacji pożądanych przez Użytkownika celów.

(4) Użytkownikowi zwraca się uwagę, że całkowita lub częściowa, nieprzerwana dostępność serwisów operatora nie jest możliwa. W skali roku operator gwarantuje dostępność serwisów w wysokości 92% (dziewięćdziesięciu dwóch procent). Nie dotyczy to przedziałów czasu, w których na skutek problemów technicznych lub problemów innej natury nie znajdujących się w strefie wpływów operatora (siła wyższa, zawinione działania osób trzecich, itp.) serwery nie są osiągalne w internecie lub czasu, w którym przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Operator może ograniczyć dostęp do serwisów w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo eksploatacji sieci, utrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub utraty zapisanych w bazach danych informacji.

(5) Serwisy operatora podlegają ciągłemu rozwojowi, dopasowaniu i zmianom. Z tego powodu operator może w każdej chwili zmienić treść, wygląd, wymagania techniczne i inne aspekty swoich serwisów. Użytkownik nie ma przy tym prawa żądać zachowania przez operatora pewnych warunków ramowych i stanu faktycznego. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo korzystania z danego serwisu w jego aktualnej formie.
Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu zachowania serwisów w wersji odpowiadającej ich stanowi w momencie zawarcia umowy.
Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisów w każdej chwili bez podawania powodów. W tym przypadku Użytkownik może stosownie do § 3 punkt 5a zażądać, by już uiszczone opłaty (np. za walutę premium) zostały mu przekazane do innych oferowanych przez operatora serwisów lub żeby dokonane przez niego opłaty zostały zwrócone. Innego rodzaju roszczenia Użytkownika z tytułu zawieszenia funkcjonowania serwisów są wykluczone.

(6) Rady, wskazówki i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisów, których udzielają Użytkownikowi operator i jego pracownicy, a także pomocnicy nie są wiążące. Użytkownik nie ma roszczenia o rekompensatę szkód, które powstały na jego rzecz na skutek zastosowania ww. wskazówek.

(7) O ile w opisie świadczeń serwisów wyraźnie nie zostało postanowione inaczej, serwisy oddane przez operatora do dyspozycji Użytkownika są nieodpłatne. Nie dotyczy to przepisów § 3.

§ 3 Waluta premium, świadczenia dodatkowe, warunki płatności


(1) Operator oferuje Użytkownikowi poszczególnych serwisów możliwość nabycia za realną gotówkę tak zwanej waluty premium (monet, diamentów, węgla, rubinów, koron, itp.). Koszty waluty premium zostają przedstawione Użytkownikowi na stronie internetowej danego serwisu operatora. Zakup waluty premium wymaga zawarcia dodatkowej, niezależnej od zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu umowy (Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych). Odbywa się on w ramach osobnego i wyraźnie oznaczonego procesu zamówienia waluty premium. Proces zamówienia zostaje zakończony użyciem przycisku „Kup”. Użycie tego przycisku przez Użytkownika jest równoznaczne z oddaniem przez niego wiążącego prawnie oświadczenia woli, zobowiązującego go po zawarciu umowy do uiszczenia poszczególnych opłat.

(2) Za pomocą waluty premium Użytkownik ma możliwość nabycia pojedynczych świadczeń dodatkowych, których nie obejmuje standardowe konto. Zamówienie poszczególnych świadczeń dodatkowych nie jest oddzielną umową, lecz jedynie jednostronnym prawem Użytkownika do przeznaczenia środków nabytych w ramach umowy wymienionej w § 3 punkt 1 OWH. Dokładny opis możliwych do zamówienia świadczeń dodatkowych i potrzebnej w tym celu waluty premium znajduje się na poszczególnych stronach internetowych operatora i różni się w zależności od serwisu. Waluta premium może być używana wyłącznie w tym serwisie, dla którego została nabyta i zasadniczo nie może zostać przeniesiona. Ważność waluty premium ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.

(3) Dla świadczeń dodatkowych obowiązują oprócz OWH jako warunki specjalne opisy poszczególnych świadczeń. Operator zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić rodzaj, zakres i przedmiot świadczeń dodatkowych.
W szczególności operator zastrzega sobie prawo, by na skutek rozwoju lub dopasowania serwisów zmienić, wycofać z oferty lub/i oferować bezpłatnie poszczególne świadczenia dodatkowe.

(4) Użytkownik nie jest zobowiązany do nabywania waluty premium. Świadczenia dodatkowe mogą mieć charakter jednorazowy lub być ograniczone czasowo. Ograniczone czasowo świadczenia kończą się wraz z upływem czasu, na który zostały zamówione i mogą zostać zamówione ponownie, jeżeli w dalszym ciągu będą oferowane przez operatora.

(5) Zwrot kosztów lub wartości raz nabytej i użytej do wykorzystania świadczeń dodatkowych waluty premium jest zasadniczo niemożliwy. Nie dotyczy to przypadków gdy Umowa o korzystanie ze świadczeń dodatkowych została prawomocnie odwołana na mocy § 4. Nie dotyczy to również przypadków, w których serwisy lub zamówione przez Użytkownika świadczenia dodatkowe zostały przez operatora zmienione, zawieszone lub zamienione w usługi bezpłatne w trakcie uregulowanego umową czasu korzystania ze świadczeń.

a) Waluta premium, która została nabyta odpłatnie w ciągu 10 tygodni przed zawieszeniem działania serwisów, może zostać zamieniona na odpowiadającą jej wartości walutę premium dla innego (wybranego przez Użytkownika) serwisu upjers. Alternatywnie Użytkownik może zażądać zwrotu waluty premium, którą nabył odpłatnie od operatora na 10 tygodni przed zawieszeniem serwisu. Stosowne roszczenie Użytkownik powinien skierować w ciągu 10 tygodni od nabycia waluty premium w formie pisemnej do support@upjers.com.

b) O ile Użytkownik przeznaczył walutę premium na świadczenia dodatkowe na pewien okres z góry i nie może z nich korzystać z przyczyn zależnych od operatora (np. zawieszenie świadczeń dodatkowych lub ich permanentna niedostępność, zamiana dotychczas odpłatnych świadczeń dodatkowych w usługi bezpłatne), operator zobowiązuje się w pierwszej kolejności zaoferować Użytkownikowi inne świadczenia dodatkowe lub zwrócić mu proporcjonalnie do czasu zamówienia uiszczoną opłatę (względnie wartość zakupionej waluty premium). Przepis ten nie narusza prawa Użytkownika do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w przypadku świadczeń dodatkowych niemożliwych do zrealizowania według § 8 punkt 4. Roszczenia Użytkownika z innego tytułu są wykluczone.

(6) Operator uprawniony jest do zażądania z góry opłat w postaci waluty premium za korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Należność za kupno waluty premium jest płatna niezwłocznie w momencie zawarcia umowy o jej zakup, tzn. w momencie potwierdzenia zakupu waluty premium. Operator oferuje różne metody płatnicze. Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu oferowania i zachowania przez operatora pewnych metod płatniczych. Należność za walutę premium zostaje pobrana zgodnie z wyborem Użytkownika. Użytkownikowi zwraca się wyraźnie uwagę, że oferenci metod płatniczych, którzy w zależności od wyboru metody płatniczej pobierają na rzecz operatora opłaty, przekazują operatorowi tylko część opłaty uiszczonej przez Użytkownika. Oprócz przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy roszczenie Użytkownika o spłatę lub zwrot dokonanych opłat ogranicza się zasadniczo do otrzymanej przez operatora kwoty netto. Prowizja zatrzymana przez oferenta usługi płatniczej nie zostaje zwrócona przez operatora.

(7) Na wypadek zwłoki z płatnością operator uprawniony jest do zawieszenia świadczeń dodatkowych lub niezwłocznego zablokowania konta Użytkownika. Obowiązek Użytkownika do uiszczenia ustalonej umową opłaty pozostaje przez to nienaruszony.

(8) Jeżeli z powodu zachowania zawinionego przez Użytkownika powstają dla operatora nieprzewidziane obciążenia lub storno, Użytkownik ponosi wszystkie wynikające stąd koszty. Operator uprawniony jest w tym przypadku do obciążenia Użytkownika wynikającymi stąd kosztami wraz z wcześniejszymi opłatami.

(9) Roszczenia operatora Użytkownik może odrzucić tylko i wyłącznie w przypadku bezspornych i prawomocnych roszczeń wzajemnych. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wstrzymania należności tylko wówczas gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. Cesja roszczeń Użytkownika wobec operatora na rzecz osób trzecich jest wykluczona.

§ 4 Pouczenie na temat prawa odstąpienia od umowy dotyczące waluty premium i świadczeń dodatkowych

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą jednoznacznego oświadczenia woli (np. list wysłany pocztą, fax, e-mail) o Państwa decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Oto nasze dane:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com


W tym celu mogą użyć Państwo załączonego wzorca formularza odstąpienia, co nie jest jednakże koniecznym warunkiem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:


(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go na wskazany adres.)
- Do upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Niniejszym odstępuję/odstępujemy ja/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy o zakup następujących świadczeń (*)/ wykonanie poniższych usług (*)
- Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)
- Nazwa konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko w przypadku formy pisemnej)
- Data

_________
(*) Niepotrzebne skreślić.


W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstępują Państwo od umowy, zobowiązani jesteśmy zwrócić Państwu wszystkie opłaty, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które powstały przez wybór innej niż przez nas oferowana i korzystna metoda dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia do nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla spłaty używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zostało z Państwem ustalone inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty tytułem zwrotu.

Koniec pouczenia

Szczególna wskazówka: Przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli upjers rozpoczęło realizację umowy, po wyraźnej zgodzie Państwa na realizację umowy przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie i potwierdzeniu przez Państwa przyjęcia do wiadomości, że przez tą zgodę wraz z początkiem realizacji umowy tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

§ 5 Roszczenia z tytułu rękojmi za wady


(1) Operator oddaje do dyspozycji Użytkownika dostęp do serwisów i świadczeń dodatkowych w aktualnie dostępnej wersji. Użytkownik nie ma roszczenia o zachowanie lub stworzenie pewnego stanu i zakresu funkcjonowania usług i świadczeń dodatkowych.

(2) Użytkownik świadomy jest faktu, że oddane do jego dyspozycji oprogramowanie w ramach oferowanych przez operatora serwisów nigdy nie będzie funkcjonowało w pełni bezbłędnie - jak każde oprogramowanie. Dlatego też serwisy operatora mogą zostać zaklasyfikowane jako wadliwe tylko wówczas, gdy możliwość grania utrudniona jest długofalowo w zasadniczy sposób.

(3) Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownika, a w szczególności w celu zabezpieczenia materiałów dowodowych, zaleca się mu, aby wszelkie skargi i doniesienia kierował do operatora w formie pisemnej lub przez e-mail.

(4) Z zakresu roszczeń z tytułu rękojmi wykluczone są zasadniczo błędy, które powstały na skutek działania wpływów zewnętrznych (siła wyższa itp.), błędy, za które operator nie ponosi odpowiedzialności, błędy, które wynikły na skutek niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika oraz błędy, które powstały na skutek zmian w serwisie nie przeprowadzonych przez operatora lub innych niezależnych od operatora manipulacji.

(5) Gwarancje w sensie prawnym nie są przejmowane przez operatora, o ile w formie pisemnej wyraźnie nie postanowiono inaczej.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna


(1) W przypadku usług świadczonych bezpłatnie operator nie odpowiada w żadnym wypadku za inne szkody niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie.

(2) Jeżeli operator pobiera opłaty za swoje świadczenia, odpowiada on za rażące niedbalstwo lub szkody wyrządzone umyślnie bez ograniczeń.

(3) W przypadku nieznacznego niedbalstwa operator ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy, tzw. obowiązków podstawowych, rozumiane są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Obowiązek odszkodowania ograniczony jest do wysokości możliwych do przewidzenia i typowych dla danego rodzaju umowy szkód.

(4) Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności prawnej nie obowiązują jednakże w przypadku odpowiedzialności za utratę życia, naruszenie zdrowia i cielesnej integralności Użytkownika. Nie obowiązują one ponadto wówczas, gdy szkoda wynika z zasadniczego naruszenia postanowień umowy i złamania zawartych w niej gwarancji. Odpowiedzialność operatora na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności cywilnej za produkt jak i zakres zastosowania paragrafu § 44a TKG (Telekommunikationsgesetz/Ustawa o radiofonii i telewizji) pozostaje nienaruszona.

(5) Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują także w stosunku do odpowiedzialności cywilnej zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników wykonujących zobowiązania operatora, zwłaszcza na korzyść osobistej odpowiedzialności cywilnej udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków.

(6) Operator dystansuje się w sposób stanowczy od treści wszystkich stron internetowych, do których oferowane przez niego serwisy stwarzają pośrednie lub bezpośrednie odniesienia (linki). Operator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treść owych stron, za którą odpowiedzialni są ich oferenci. Operator nie kontroluje załączonych w linkach informacji. Ewentualne naruszenia obowiązującego prawa przez obce treści jest operatorowi nieznane. Na wypadek odpowiedniej informacji o linkach łamiących prawo lub naruszających dobre obyczaje zostaną one niezwłocznie usunięte przez operatora.

(7) Zmiana obowiązku udowodnienia winy na niekorzyść Użytkownika nie jest związana z wymienionymi wcześniej przepisami.

§ 7 Obowiązki Użytkownika


(1) Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy swoje dane dostępu do poszczególnych serwisów. Przekazywanie danych dostępu osobom trzecim jest niedozwolone.

(2) Użytkownik zobowiązuje się w danym serwisie posiadać tylko jedno konto w danym czasie. Jednoczesne korzystanie z większej ilości kont (tzw. multikonta) w danym serwisie jest niedozwolone.

(3) Używanie zewnętrznych skryptów i programów do automatycznego uczestnictwa w serwisach (tzw. botów) jest niedozwolone.

(4) Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu nie czerpać umyślnie prywatnych korzyści z ewentualnych luk i błędów w programie (tzw. bugów). W ten sposób uzyskane korzyści powinny zostać zwrócone lub w inny sposób zrekompensowane i mogą zostać cofnięte przez operatora. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o rzeczywistych lub przypuszczalnych bugach i niezwłocznego poinformowania o nich operatora serwisu.

(5) Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w serwisie żadnych treści (przykładowo zdjęć, grafik, linków, filmów, słów) o reklamowym, politycznym, obraźliwym, seksistowskim, pornograficznym lub w inny sposób moralnie potępianym i nieprzyzwoitym charakterze, a w szczególności o rasistowskich, radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. W przypadku wątpliwości Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zakwestionowane przez operatora treści, względnie operator ma prawo samodzielnie usunąć treści tego rodzaju.

(6) Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia operatora, jego współpracowników, pełnomocników wykonawczych, administratorów, moderatorów i pracowników technicznych. W szczególności dotyczy to instrukcji administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu forum.

(7) Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami uprawnia operatora do niezwłocznego wykluczenia Użytkownika z uczestnictwa w danych serwisach w każdej chwili oraz do zablokowania lub skasowania danego konta lub wszystkich kont Użytkownika. Wszelkie w momencie skasowania lub zablokowania konta/kont posiadane lub zamówione dobra – waluta premium, zamówione i jeszcze ważne świadczenia dodatkowe nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób zrekompensowane.

§ 8 Wypowiedzenie umowy


(1) Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez podawania powodów i zachowania terminu wypowiedzieć swoje uczestnictwo w jednym, większej ilości lub wszystkich serwisach operatora.

(2) Operator ma prawo w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzieć umowę o korzystanie z jednego, większej ilości lub wszystkich serwisów na wypadek likwidacji danego serwisu/danych serwisów.

(3) Jeżeli Użytkownik zamówił za pomocą waluty premium świadczenia dodatkowe z góry na pewien czas, jego prawo do zwyczajnego wypowiedzenia umowy w czasie trwania świadczeń dodatkowych jest wykluczone.

(4) Prawo obu stron do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w każdej chwili z ważkiego powodu (nadzwyczajne wypowiedzenie umowy) pozostaje nienaruszone.

(5) Jeżeli operator ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wypowiedzenie Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, wszelkie dokonane z góry przez Użytkownika opłaty przekraczające czas trwania umowy, względnie równowartość wykorzystanej przez niego waluty premium (w szczególności za świadczenia dodatkowe) zostaną mu zwrócone proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile w OWH nie postanowiono inaczej.

(6) Operator uprawniony jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jeżeli:
- Użytkownik zalega z uiszczeniem opłat w wysokości minimum 5 Euro i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności;
- Użytkownik naruszył w sposób umyślny reguły serwisu i pomimo upomnienia nie zaniechał swoich działań; upominanie Użytkownika nie jest konieczne w przypadku, gdy podtrzymanie stosunku umowy ze strony operatora nie wchodzi w rachubę, na przykład w przypadku rażących naruszeń OWH (kilka kont należących do jednego Użytkownika, działania niezgodne z prawem itd.);
- Użytkownik nie korzystał ze swojego konta dłużej niż cztery tygodnie i mimo upomnienia nie podjął jakichkolwiek działań.

(7) Jeżeli na platformie danego serwisu nie ma przewidzianej specjalnej funkcji, za pomocą której możliwe byłoby wypowiedzenie umowy, każde prawomocne wypowiedzenie umowy powinno odbyć się w formie pisemnej (e-mail). Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy wymaga zawsze podania przyczyn wypowiedzenia.

(8) Definitywne usunięcie danych Użytkownika oraz jego konta odbywa się z przyczyn technicznych z kilkudniowym opóźnieniem.

(9) Na wypadek uprawnionego wypowiedzenia umowy przez operatora z ważnego powodu Użytkownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych kosztów lub ich równowartości w dotkniętych wypowiedzeniem serwisach względnie świadczeniach dodatkowych.

§ 9 Forma pisemna


Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych oraz zmiany, uzupełnienia i uchylenia niniejszych OWH wymagają do ich ważności formy pisemnej. Forma pisemna obowiązuje również w przypadku zmiany postanowienia o formie pisemnej. Przepis ten nie dotyczy ważności indywidualnych i jednoznacznych postanowień stron umowy.

§ 10 Przeniesienie praw


Prawa do treści zamieszczonych w serwisach przez Użytkownika pozostają przy danym Użytkowniku. Wraz z umieszczeniem treści Użytkownik udziela operatorowi jedynie prostego, nieodpłatnego i w każdej chwili możliwego do odwołania prawa użytkowania treści, w szczególności prawa publicznego udostępnienia.

§ 11 Klauzula salwatoryjna, postanowienia końcowe


(1) W przypadku nieważności pojedynczych przepisów Ogólnych Warunków Handlowych ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.

(2) Dla Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich na ich podstawie zawartych umów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec (RFN). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tu: ruchomości), jak i reguły kolizyjne niemieckiego i międzynarodowego prawa prywatnego nie obowiązują dla tych regulacji.

(3) Jeżeli po zawarciu umowy Użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu na znajdujące się poza granicami RFN, właściwością miejscową sądu pozostaje siedziba operatora. Dotyczy to również sytuacji, gdy miejsce zamieszkania lub pobytu Użytkownika nie jest znane w momencie wniesienia skargi.

(4) Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Handlowych ze skutkiem na przyszłość, o ile zaistnieje taka konieczność (np. dopasowanie do aktualnego stanu prawnego, ustawodawstwa, poszerzenie spektrum usług, itd.) z zastrzeżeniem, że w ten sposób nie powstaną dla pozostającego w dobrej wierze Użytkownika szkody. Zmiany OWH zostają zakomunikowane Użytkownikowi w odpowiedni sposób za pomocą wiadomości. Poinformowanie Użytkownika odbywa się albo w ramach serwisu albo przez wysłanie e-maila na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W każdym przypadku Użytkownik zostaje poinformowany o zmianach podczas następnego logowania.

(5) Po otrzymaniu powiadomienia o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik ma prawo w ciągu jednego miesiąca wnieść sprzeciw wobec nowych Warunków Handlowych. W celu zachowania materiałów dowodowych zaleca się Użytkownikowi zachowanie formy pisemnej sprzeciwu (list, fax lub e-mail).

(6) Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik nie wniesie sprzeciwu wobec nowych OWH i w dalszym ciągu korzysta z serwisów operatora, zmienione lub uzupełnione Warunki Handlowe wchodzą wobec niego w życie. Jeżeli w przewidzianym ku temu czasie Użytkownik wniesie sprzeciw wobec zmiany OWH, obie strony umowy uprawnione są do jej wypowiedzenia w przeciągu jednego miesiąca, o ile prawo wypowiedzenia umowy nie istnieje już na mocy § 8. Do momentu zakończenia stosunku umownego obowiązują dotychczasowe Warunki Handlowe.

(7) Ewentualne opłaty za świadczenia dodatkowe wykraczające poza czas trwania umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone.

(8) W przypadku zmiany OWH operator zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę Użytkownika na możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy, a także na przewidziane okresy wypowiedzenia i skutki prawne, w szczególności w przypadku zaniechania sprzeciwu.

(9) Użytkownikowi zaleca się systematyczne zasięganie informacji o aktualnym stanie Ogólnych Warunków Handlowych oraz opisie usług i sposobie korzystania z serwisów operatora.Stan: Czerwiec 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (nie dla supportu)
Tel: +49 (0)951/5109080 (nie dla supportu)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nie dla supportu)

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Bamberg
Rejestr handlowy: HRB 5558
Numer identyfikacji podatkowej: DE275673923
Polityka prywatności

Oto Oświadczenie o ochronie danych osobowych upjers GmbH, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Niemcy. Obowiązuje ono na wszystkich stronach internetowych oraz w grach upjers.

Poniżej wyjaśniamy pokrtce najważniejsze pojęcia w celu lepszego zrozumienia niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych:

Słowniczek

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są danymi umożliwiającymi Państwa identyfikację. Należą do nich na przykład imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres pocztowy lub dane kart kredytowych.

2. Czym są dane Użytkownika?

Dane Użytkownika są danymi gromadzonymi, przetwarzanymi i zapisywanymi przez firmę upjers w momencie kontaktowania się Państwa z jej stronami internetowymi i grami. Dane Użytkownika umożliwiają przede wszystkim Państwa identyfikację (np. nazwa domeny i/lub adres IP komputera, za pomocą ktrego łączą się Państwo z upjers).

3. Czym są adresy IP?

Adresy IP służą identyfikacji urządzeń łączących się z internetem. Każdemu komputerowi, ktry łączy się z internetem może zostać przyporządkowany numer IP, czyli pewna kombinacja cyfr, ktra umożliwia jego identyfikację w światowej sieci.

4. Czym są ciasteczka (cookies)?

Ciasteczka są małymi plikami, ktre pośredniczą w przekazywaniu danych stron internetowych i gier upjers podobnie jak wielu innych stron internetowych - do przeglądarki Użytkownika, ktra zapisuje je w jego urządzeniu końcowym. Ciasteczka służą do zapisywania informacji dotyczących danego urządzenia w urządzeniu końcowym Użytkownika, aby ułatwić jego obsługę, na przykład w ten sposb, iż strony internetowe i gry rozpoznają Użytkownika podczas jego następnej wizyty. Ponadto służą one gromadzeniu danych statystycznych dotyczących użytkowania stron internetowych i gier oraz ich analizie w celu optymalizacji oferty usług operatora. Ciasteczka zawierają między innymi nazwę domeny z jakiej pochodzą, "czas życia" ciasteczka oraz pewną wartość - z reguły jednoznaczną cyfrę, ktra generowana jest losowo. Naturalnie mogą wywrzeć Państwo wpływ na korzystanie z ciasteczek ustawiając swoją przeglądarkę w ten sposb, że dopuszcza ona zapisywanie ciasteczek w ograniczony sposb lub zasadniczo je odrzuca. Zapisane na komputerze ciasteczka mogą w każdej chwili zostać ręcznie lub za pomocą funkcji przeglądarki przez Państwa skasowane. upjers zwraca Państwu uwagę, że korzystanie z jej stron internetowych i gier bez uprzedniej akceptacji ciasteczek lub ich akceptacji w ograniczonym zakresie nie jest możliwe w pełnym zakresie.

 

 

1 Gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych osobowych

Podczas łączenia się Państwa z naszymi stronami internetowymi lub grami, względnie z tzw. dostawcami usług internetowych udostępniającymi serwisy naszej firmy (hosting provider), upjers gromadzi dane dotyczące danego połączenia za pomocą tzw. plikw log (logw) serwera. Zgromadzone w ten sposb dane zawierają: nazwę konkretnie wywołanej strony internetowej, względnie plik, datę i czas wywołania, przekazaną ilość danych, Państwa system operacyjny i typ przeglądarki, odwiedzoną uprzednio stronę internetową, Państwa numer IP oraz dostawcę internetu, a także informację o udanym wywołaniu danej strony internetowej.

upjers gromadzi, przetwarza i zapisuje poza tym te dane osobowe, ktre Państwo podali dobrowolnie (np. w formularzach lub w inny sposb na stronach internetowych lub w grach upjers) w formie elektronicznej lub za pomocą innych metod komunikacji. Do tego zaliczają się rwnież dane, ktre podają Państwo w ramach komunikacji z innymi Użytkownikami na stronach serwisw upjers. upjers zaleca Państwu bardzo ostrożne i oszczędne obchodzenie się ze swoimi danymi osobowymi oraz dokładne zastanowienie się komu i jakich informacji udzielają Państwo na stronach internetowych i w grach upjers. Niektre z informacji, np. te udzielone w trakcie komunikacji z innymi graczami, mogą być rwnież widoczne dla innych Użytkownikw usług upjers.

W celu rejestracji do serwisw upjers muszą Państwo z reguły potwierdzić swoją tożsamość podając własny adres email. W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z dodatkowych świadczeń oferowanych przez upjers, konieczne może być rwnież w zależności od okoliczności podanie dodatkowych informacji takich jak na przykład numer konta.

Oto kilka przykładw na to jakie dane są zapisywane przez upjers:

W przypadku gdy rejestrują się Państwo w jednej z gier upjers i korzystają z niej, zapisywane są automatycznie nazwa domeny oraz adres IP komputera, z ktrego kontaktują się Państwo z serwisem upjers.

upjers zapisuje rwnież Państwa adres email, jeżeli takowy został podany podczas rejestracji. Ponadto w pojedynczych przypadkach dochodzą do tego dane zgromadzone na stronach startowych (maskach służących do logowania).

 

 

2 Używanie danych osobowych

a) Tylko i wyłącznie gdy jest to dozwolone ustawowo lub udzielili Państwo swojej zgody, upjers gromadzi, wykorzystuje i przekazuje Państwa dane osobowe.

upjers używa zgromadzonych za pomocą plikw log serwera danych wyłącznie do statystycznych analiz funkcjonowania stron internetowych i gier, w celu gwarancji bezpieczeństwa oraz optymalizacji stron internetowych i gier. upjers zastrzega sobie prawo pźniejszej kontroli tych danych, o ile na podstawie konkretnych przesłanek istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania ze stron internetowych i gier.

upjers używa danych podanych podczas rejestracji w celu korzystania ze stron internetowych i gier. upjers może wysyłać Państwu przez email informacje dotyczące zmiany zakresu usług danej strony internetowej lub gry i zawierające techniczne informacje o zmianach.

W przypadku nawiązania kontaktu z upjers na przykład przez formularz kontaktowy lub przez email dane podane przez Państwa zostają zapisane w celu opracowania zapytania. Dotyczy to rwnież sytuacji, w ktrych powstają dodatkowe pytania.

Ponadto upjers gromadzi, przetwarza i zapisuje Państwa dane w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych i wynikającej z tego optymalizacji usług. I tak na przykład upjers używa zapisanych danych nie tylko w celu bezpośredniej realizacji umowy wraz ze wszystkimi przynależącymi do niej możliwościami korzystania z serwisu (np. korzystanie z gier; uczestnictwo w przynależących do grach serwisach; korzystanie z usług serwisu klienta), lecz rwnież w celu zwrcenia uwagi na zakłcenia w funkcjonowaniu lub niewłaściwe korzystanie z obsługiwanych przez upjers stron internetowych lub gier.

b) Chętnie informujemy Państwa o naszej firmie, grach i serwisach upjers za pomocą newslettera.

W przypadku gdy chcą Państwo otrzymywać newsletter (biuletyn informacyjny), upjers potrzebuje Państwa ważny adres email. Ponadto upjers potrzebuje informacji umożliwiającej sprawdzenie, czy są Państwo rzeczywistym posiadaczem podanego adresu email, względnie czy właściciel adresu email zgadza się na otrzymywanie newslettera (weryfikacja). Wraz z zaabonowaniem newslettera zostaje zapisany Państwa adres IP oraz data zgłoszenia. Służy to jedynie celom dowodowym oraz na wypadek gdy osoba trzecia dokona nadużycia obcego adresu email i bez wiedzy osoby uprawnionej złoży wniosek o otrzymywanie newslettera. Informacje innego rodzaju nie są zapisywane. Dane te używane są jedynie w celu wysłania newslettera i nie zostają podane osobom trzecim.

Techniczną realizacją wysyłki newslettera zajmuje się na zlecenie upjers emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrae 1, 1150 Wiedeń, Austria.

W przypadku gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania newslettera, mogą Państwo w każdej chwili z niego zrezygnować. W tym celu należy kliknąć na link Zrezygnuj z newslettera znajdujący się w stopce newslettera.

Rezygnacja z newslettera możliwa jest rwnież naturalnie w każdej chwili za pomocą innych sposobw, na przykład pisemnie (wysłanie emaila na adres support@upjers.com), bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztw, pominąwszy koszty przekazania odwołania (po taryfach podstawowych).

c) Firma upjers uprawniona jest do przekazywania Państwa danych firmom pośredniczącym w dokonywaniu płatności na rzecz firmy upjers, o ile tego rodzaju dane konieczne są do finalizacji transakcji i rozliczenia z Państwem. Firma upjers jest ponadto uprawniona do przekazywania Państwa danych osobom trzecim, ktre przejęły roszczenia firmy w stosunku do Państwa, o ile byłoby to konieczne do egzekucji należności. Użytkownik ma prawo do informacji o nazwie osoby trzeciej wchodzącej w posiadanie jego danych. W przypadku wspłpracy firmy upjers z osobami trzecimi zobowiązuje ona swoich partnerw do przestrzegania obowiązujących przepisw dotyczących ochrony danych i zapewnienia należytej ochrony Państwa danych.

 

 

3 Zmiana i usunięcie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo zmienić swoje dane osobowe (na przykład w celu ich aktualizacji, poprawy lub uściślenia) lub kompletnie usunąć je z serwisw upjers. W przypadku gdy nie życzą sobie Państwo, by Państwa dane były w dalszym ciągu używane i przetwarzane przez upjers, powinni się Państwo w formie pisemnej skontaktować z naszą firmą i złożyć stosowne oświadczenie woli na adres datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej zmienić lub usunąć Państwa dane, pragnie jednakże w tym miejscu zwrcić uwagę, że z powodw technicznych lub organizacyjnych konieczne może być dokonanie pewnych czynności związanych z Państwa danymi osobowymi zainicjowanych przed wyrażeniem Państwa prośby o skasowanie konta. Ponadto upjers może usunąć Państwa dane w pełnym zakresie w pźniejszym terminie, o ile istnieje dla nich ustawowy obowiązek przechowania.

 

 

4 Szczeglne wskazwki

1. Korzystanie ze Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych

upjers korzysta w niektrych swoich ofertach z tak zwanych Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych (SCMP, w oryginale Skalierbare Zentrale Messverfahren - SZM) firmy INFOnline (https://www.infonline.de) służących do ustalania wartości statystycznych w celu korzystania z oferty. Uzyskuje się przy tym anonimowe wartości pomiarowe. W celu ponownego rozpoznania systemu komputerowego metody pomiarowe SCMP korzystają z ciasteczka (cookie) ze znacznikiem identyfikacyjnym ivwbox.de lub sygnatury generowanej przez rżnego rodzaju automatycznie przekazywane przez komputer informacje. Adresy IP nie są zapisywane podczas tego procesu i przetwarzane są jedynie w zanonimizowanej formie.

Metody pomiarowe SCPM zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ochrony danych. Ich celem jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących częstotliwości użytkowania i liczby Użytkownikw danej strony internetowej. Na żadnym etapie nie następuje identyfikacja poszczeglnych Użytkownikw. Tożsamość Użytkownika jest przez cały czas chroniona. Poprzez system SCMP użytkownicy nie otrzymują żadnych reklam.

Dla ofert www, ktre są członkami w Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetrgern e.V. (Związek Kontroli Reklamodawcw IVW, www.ivw.eu) lub biorą udział w badaniach internet facts prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Związek Badań Online AGOF, www.agof.de) są co miesiąc sporządzane przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Związek Analizy Mediw ag.ma - www.agma-mmc.de) statystyki użytkowania, ktre są publikowane przez IVW na stronach http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de oraz http://www.ivw.eu i mogą być na nich oglądane.

Poza publikowaniem danych pomiarowych IVW regularnie nadzoruje proces SCMP pod kątem wykorzystania zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych.

Więcej informacji o procesie SCMP mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), obsługującej system SCMP, jak rwnież na stronie ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) oraz na stronie ochrony danych IVW (http://www.ivw.eu).

Przetwarzanie danych w ramach metod pomiarowych SCMP mogą Państwo dezaktywować pod linkiem: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Korzystanie z Google Analytics

upjers korzysta w ramach swoich ofert z Google Analytics, serwisu służącego do analizy danych w sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanym poniżej Google). Google Analytics używa tak zwanych ciasteczek (cookies) - plikw tekstowych, ktre są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają Google Analytics analizę użytkowania danej strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu przez Państwa z danej strony internetowej zostają z reguły przekazane do Google Inc. i zapisywane na serwerach firmy w Stanach Zjednoczonych. Poprzez aktywację anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przez Google na terenie państw Unii Europejskiej oraz innych państw objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym uprzednio skrcony. Tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w USA i dopiero tam skrcony. W ramach zlecenia udzielonego przez upjers Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy Państwa zachowań i tworzy na tej podstawie raporty informujące o Państwa aktywności w sieci, by mc świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem internetu i światowej sieci. Adres IP zdobyty w ramach usługi Google Analytics z Państwa przeglądarki w żaden sposb nie jest kojarzony z Państwa pozostałymi danymi zgromadzonymi przez Google. Zapisywanie ciasteczek na komputerze może zostać zablokowane przez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; upjers pragnie jednakże zwrcić Państwu uwagę, że w przypadku zablokowania możliwości zapisywania ciasteczek na komputerach nie będą Państwo mogli najprawdopodobniej korzystać z usług firmy w pełnym i nieograniczonym zakresie. Zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych za pomocą ciasteczek wskazujących na korzystanie z danej strony internetowej (łącznie z adresem IP) mogą Państwo przeciwdziałać poprzez ściągnięcie i zainstalowanie za pomocą podanego linku odpowiedniego dodatku (wtyczki) dla przeglądarki. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

3. Używanie Google AdSense

Na wypadek aktywacji na naszych stronach internetowych reklamy (bannerw, reklam tekstowych) za pomocą Google AdSense, usługi wyświetlającej reklamy firmy Google, Państwa przeglądarka zapisuje ewentualnie wysłane przez Google ciasteczka. Ponadto Google AdSense używa w celu pozyskiwania informacji tak zwanych WebBacons (niewidzialne grafiki), poprzez ktrych użycie proste akcje takie jak ruch gości na danej stronie internetowej mogą zostać zebrane, zapisane i użyte do analizy. upjers nie ma wpływu na zbieranie tego rodzaju danych. Wychodzimy jednakże z założenia, że Państwa odwiedziny na stronie oraz rozpoznanie Państwa urządzenia zostają zarejestrowane. Informacje zebrane przez ciasteczka lub Web Bacons o odwiedzinach na danej stronie internetowej (łącznie z Państwa numerem IP) i informacje wspierające spersonalizowaną reklamę są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Google używa zdobytych informacji, aby zaprezentować Państwu wybraną, odpowiadającą Państwa potrzebom reklamę, ktra w miarę możliwości odpowiada Państwa indywidualnym interesom. W pewnych okolicznościach Google przekazuje rwnież informacje osobom trzecim, w szczeglności gdy jest do tego zobowiązana ustawowo lub osoby trzecie zajmują się przetworzeniem informacji na zlecenie Google. Państwa Adres IP nie jest kojarzony przez Google z innym zapisanymi przez firmę danymi.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych, a także Państwa praw i możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa sferę prywatną, można uzyskać we wskazwkach dotyczących ochrony danych Google pod następującym linkiem:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

W każdej chwili mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek na swoim dysku twardym. W tym celu w ustawieniach przeglądarki należy dokonać odpowiednich ustawień, na przykład Odrzuć wszystkie ciasteczka. upjers zwraca jednakże Państwu uwagę, że w przypadku zablokowania możliwości zapisywania ciasteczek nie będą mogli Państwo korzystać z usług firmy w pełnym zakresie. Przez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwie przez Google danych w sposb wyżej opisany i w uprzednio wymienionych celach.

 

 

4. Użycie wtyczek platform społecznościowych

Firma upjers oddaje do Państwa dyspozycji w ramach swoich usług internetowych następujące wtyczki (przyciski) zewnętrznych portali społecznościowych:

- Przycisk Lubię to lub Podoba mi się Facebooka oferowany przez platformę społecznościową Facebook, prowadzoną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

- Przycisk +1 Google oferowany przez platformę społecznościową Google+, prowadzoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- Przycisk Tweetnij Twittera oferowany przez platformę komunikacji Twitter, prowadzoną przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Wyżej wymienione wtyczki tworzone są przez danych operatorw, oddawane do dyspozycji upjers i w niezmienionej wersji implementowane na naszych stronach internetowych. Za pomocą tego rodzaju przycisku mogą Państwo wyrazić swoją rekomendację dla odwiedzonej strony internetowej. W ten sposb mogą Państwo polecić oferty upjers przyjaciołom na Facebooku, innym Użytkownikom Google Plus, a także osobom śledzącym Państwa na Twitterze. I tak na przykład jeżeli zostanie kliknięty przycisk Podoba mi się, na Państwa stronie internetowej na Facebooku pojawia się informacja o poleceniu naszej usługi. Jeśli klikną Państwo na przycisk +1, wwczas w Państwa profilu Google Plus lub wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google pojawi się informacja o poleceniu usługi. Ponadto możliwe jest wyświetlenie powiązanej z kontem polecającego nazwy profilu i przynależącego do niego zdjęcia na stronach internetowych i platformach osb trzecich. Za pomocą przycisku Tweetnij możliwe jest podzielenie się wpisem lub stroną internetową oferty upjers na Twitterze. Ponadto umożliwiają one zautomatyzowaną komunikację między stronami internetowymi i daną platformą.

Poprzez aktywację przycisku danej platformy przeglądarka Państwa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej platformy w USA i komunikuje się z daną platformą. Zawartość wtyczki zostaje pobrana bezpośrednio z serwera do przeglądarki i zintegrowana przez nią z naszą stroną internetową.

Dlatego też upjers nie ma wpływu na zakres danych, ktre gromadzone są w ten sposb przez operatora danej platformy za pomocą tego rodzaju przyciskw i informuje Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy: Wychodzimy z założenia, że zapisywana jest informacja o odwiedzinach strony internetowej, aktywacji przycisku oraz Państwa adresie IP.

Stosownie do tego, poprzez aktywację wtyczki społecznościowej, Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa danej strony internetowej. Jeżeli podczas odwiedzin na stronie upjers zalogowani są Państwo na Facebooku, Facebook może przyporządkować informację o odwiedzinach na stronach upjers Państwa kontu na Facebooku. Na wypadek dokonywania interakcji, np. korzystania z przycisku "Lubię to", Facebookowi zostaje przekazana bezpośrednia informacja za pomocą przeglądarki i zapisana na jego serwerach. W przypadku gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku, adres IP Państwa mimo wszystko może zostać pobrany i zapisany na serwerach Facebooka, niemniej jednak według Facebooka w Niemczech ma to miejsce tylko w zanonimizowanej postaci. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto na Facebooku pragnie uniknąć gromadzenia i przetwarzania danych o jego obecności na stronach upjers, powinien podczas korzystania z serwisw upjers wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Według Google nie są gromadzone żadne dane osobowe, o ile nie klikną Państwo na przycisk +1. Tylko i wyłącznie w przypadku zalogowanych członkw gromadzone i przetwarzane są dane osobowe, między innymi adres IP.

Zgodnie ze stanem naszej wiedzy w przypadku wtyczki Twitter w momencie jej kliknięcia przekazywane są jedynie Państwa adres IP oraz URL danej strony internetowej oferty upjers, ktre nie są używane do żadnych innych celw niż prezentacja oferty.

O ile posiadają Państwo konto na jednej z tego rodzaju platform, obowiązuje zasadniczo reguła, iż operator platformy jest w stanie podczas aktywacji danego przycisku przyporządkować informacje Państwa kontu. O ile nie wyrażają Państwo na to zgody, powinni się Państwo wylogować ze swojego konta na danej platformie przed aktywacją danej wtyczki.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich przetwarzania i dalszego używania przez operatora danej platformy, jak rwnież o związanych z tym prawami oraz możliwościami dokonania indywidualnych ustawień dotyczących ochrony sfery prywatnej uzyskać można we wskazwkach dotyczących ochrony danych pod następującymi linkami:

 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

 

upjers pragnie ponadto zwrcić uwagę, że za pomocą rżnego rodzaju wtyczek dla przeglądarki takich jak np. Facebook Blocker, wtyczki platform społecznościowych mogą zostać zablokowane w Państwa przeglądarce.

 

 

5. Postępowanie z danymi na wypadek korzystania z połączonych z platformami społecznościowymi gier

Niektre gry upjers zintegrowane są z platformami portali społecznościowych (w głwnej mierze Facebook). Gry na portalach społecznościowych określane są jako Apps, inaczej mwiąc aplikacje (Applications). Jeżeli chcą Państwo korzystać z serwisw upjers na portalach społecznościowych, muszą Państwo wyrazić zgodę na gromadzenie/ zapisywanie przez upjers przykładowo następujących danych:

-              imię, nazwisko, płeć, data urodzenia,

-              zdjęcie w profilu oraz jego URL,

-              login oraz adres email, ktry został podany podczas rejestracji na Facebooku,

-              miejsce pobytu, parametry urządzeń dostępu,

-              numer ID Użytkownika, ktry linkowany jest do publicznie dostępnych informacji Użytkownika (na Facebooku),

-              numer ID przyjacił, ktrzy rwnież posiadają konto połączone z grą.

Poprzez potwierdzenie za pomocą przycisku "Zezwl" wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

upjers pragnie zwrcić uwagę, że zakres informacji otrzymywanych przez nas od serwisu Facebook może rżnić się w zależności od dokonanych ustawień dotyczących sfery prywatnej. W szczeglności chodzi o ustawienia dotyczące:

-              informacji dzielonych przez Państwo z przyjaciłmi/ dzielonych przez przyjacił o Państwie,

-              blokowania pewnego rodzaju aplikacji, względnie rodzaju gromadzonych przez nie informacji,

-              ignorowania pewnego rodzaju zaproszeń do gier,

-              kontroli dla kogo widoczne są Państwa czynności.

 

 

6. Tryb "Graj natychmiast"

W przypadku gdy upjers oddaje do Państwa dyspozycji możliwość gry bez konieczności rejestracji, otrzymują Państwo tak zwane konto dla gościa. Korzystanie z dodatkowych świadczeń specjalnych (usług premium) w trakcie ograniczonego czasowo korzystania z konta gościa jest niemożliwe. W tym przypadku nie wymaga się od Państwa podania danych osobowych takich jak na przykład adres email i otrzymują Państwo dostęp do gry za pomocą danych dostępu gościa.

Konto gościa wraz ze stworzoną dla niego nazwą zostaje automatycznie skasowane po czasie, ktry zostaje Państwu zakomunikowany w momencie uzyskania gościnnego dostępu do gry. W każdej chwili mogą Państwo jednakże dokonać rejestracji w grze. Postępowanie z danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji do gry regulują zamieszczone powyżej przepisy Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

 

5 Informacja o danych osobowych Użytkownikw serwisu

Na życzenie upjers udzieli Państwu bezpłatnie wszelkich informacji dotyczących zapisanych o Państwie danych. Informacje tego rodzaju przekazywane są zasadniczo w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

6 Obecność internetowa osb trzecich/ Linki

W przypadku gdy używając serwisw upjers zostaną Państwo za pomocą linkw zamieszczonych na danych stronach internetowych przekierowani na strony osb trzecich oferujących swoje usługi w światowym www, upjers zwraca Państwu uwagę, że postanowienia powyższego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie obowiązują dla tych stron. upjers nie przejmuje odpowiedzialności za działania podjęte przez tego rodzaju osoby trzecie w kwestii dotyczących Państwa danych osobowych. W szczeglności upjers nie gwarantuje, że na stronach internetowych osb trzecich obowiązują takie same standardy ochrony danych osobowych jak w jej serwisach. Dlatego też upjers zaleca wszystkim swoim klientom, by zapoznali się każdorazowo z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi u operatora danego serwisu.

 

 

7 Zmiana Oświadczenia o ochronie danych osobowych

upjers zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych postanowień w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do uwzględnienia przy zmianach przepisw obowiązującego prawa. upjers zaleca Państwu, aby podczas korzystania z usług jej serwisw systematycznie informowali się Państwo o aktualnym stanie Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Na wypadek gdyby firma upjers planowała użyć danych osobowych w szerszym zakresie niż opisany powyżej, zostaną Państwo z wyprzedzeniem poinformowani o mających nastąpić zmianach.

 

 

Stan: Wrzesień 2013

 

 

Operator usługi:

upjers GmbH

Prezes spłki: Klaus Schmitt

Adres: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Niemcy


email: mail@upjers.com (nie dla supportu)

Telefon: +49-951/3015835 (nie dla supportu)

Fax: +49-951/510908102 (nie dla supportu)

Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Bambergu

Numer ewidencyjny firmy: HRB Bamberg 5558


VAT: DE275673923Pełnomocnik ds. ochrony danych

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com