Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla konsumenta. Pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Przedmiot i zawarcie umowy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) są treścią stosunku umownego między upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (operator) i Użytkownikiem elektronicznych ofert rozrywki (serwisów) operatora (Użytkownik). O ile w OWH mowa jest o „serwisach“, to określa się tym mianem usługi upjers. Warunki Handlowe Użytkownika stają się częścią umowy tylko wówczas, gdy operator udzieli na nie wyraźnej zgody w formie pisemnej. Wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie (tzn. wysłaniem Wniosku o utworzenie prawa dostępu do serwisu (utworzenie konta) oraz zalogowaniem się na platformie danego serwisu Użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Handlowe. Podczas rejestracji operator wymaga od Użytkownika akceptacji warunków korzystania z serwisu. Warunki Handlowe obowiązują dla każdego rodzaju korzystania z serwisów, także dla przyszłych umów, ofert, świadczeń i dostaw operatora.

 2. Warunki Handlowe zostają opublikowane na portalu gier oraz w ramach poszczególnych serwisów. Mogą one zostać zapisane w pamięci operacyjnej komputera, w pamięci trwałej nośników danych lub wydrukowane. Na wniosek Użytkownika Warunki Handlowe mogą mu zostać również wysłane.

 3. Dodatkowo, względnie w sposób uzupełniający, oprócz Warunków Handlowych dla każdego serwisu obowiązują zasady oraz instrukcje gry, które zamieszczone są w ramach danego serwisu.

 4. Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch/ Kodeks Cywilny). Wykorzystywanie serwisów do celów zarobkowych lub w innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest wykluczone. Uprawnione do korzystania z serwisów są wszystkie osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie uprawnione są do korzystania z serwisów tylko za zgodą opiekuna prawnego.

 5. Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku osób niepełnoletnich - iż posiadają one zezwolenie opiekuna prawnego.

 6. Stosunek użytkowania rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem się Użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie i potwierdzeniem rejestracji przez operatora w formie utworzenia prawa dostępu do danego serwisu (zwanego poniżej kontem). Umowa kończy się wraz z jej wypowiedzeniem przez Użytkownika poprzez skasowanie konta, a także przez zablokowanie lub usunięcie konta, jak i wypowiedzenie umowy przez operatora.

 7. Wraz z wysłaniem elektronicznego formularza rejestracyjnego Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu (zwaną także Wnioskiem o utworzenie konta w serwisie). W tym celu Użytkownik zobowiązuje się sumiennie i kompletnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego.

 8. Wymienione w niniejszych OWH umowy między operatorem i Użytkownikiem dochodzą do skutku wraz z przyjęciem przez operatora wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie z serwisu, względnie z przyjęciem wniosku o zawarcie Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Przyjęcie oferty zawarcia umowy odbywa się przez wyraźną akceptację lub wykonanie pierwszej czynności zobowiązania przez operatora. Wpłynięcie wniosku o utworzenie konta w serwisie, względnie oferty o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, zostaje niezwłocznie potwierdzone przez operatora za pomocą wiadomości wysłanej do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie stanowi wiążącej akceptacji przyjęcia wniosku Użytkownika. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku może jednak zostać powiązane z przyjęciem wniosku.

§ 2 Zakres usług

 1. Operator umożliwia Użytkownikowi zasadniczo uczestnictwo w jego serwisach w ich aktualnej wersji przez udostępnienie ich w internecie. Spełnienie koniecznych do korzystania z serwisów wymagań technicznych leży po stronie Użytkownika.

 2. Użytkownik nie ma prawa żądać uczestnictwa w serwisach operatora. Operator zastrzega sobie w szczególności prawo odrzucenia lub ograniczenia bez podawania przyczyn możliwości rejestracji Użytkownika w jednym lub wszystkich serwisach.

 3. Operator nie gwarantuje, że jego serwisy spełnią oczekiwania Użytkownika. W szczególności operator nie gwarantuje, że jego serwisy nadają się do realizacji pożądanych przez Użytkownika celów.

 4. Użytkownikowi zwraca się uwagę, że całkowita lub częściowa, nieprzerwana dostępność serwisów operatora nie jest możliwa. W skali roku operator gwarantuje dostępność serwisów w wysokości 92% (dziewięćdziesięciu dwóch procent). Nie dotyczy to przedziałów czasu, w których na skutek problemów technicznych lub problemów innej natury nie znajdujących się w strefie wpływów operatora (siła wyższa, zawinione działania osób trzecich, itp.) serwery nie są osiągalne w internecie lub czasu, w którym przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Operator może ograniczyć dostęp do serwisów w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo eksploatacji sieci, utrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub utraty zapisanych w bazach danych informacji.

 5. Serwisy operatora podlegają ciągłemu rozwojowi, dopasowaniu i zmianom. Z tego powodu operator może w każdej chwili zmienić treść, wygląd, wymagania techniczne i inne aspekty swoich serwisów. Użytkownik nie ma przy tym prawa żądać zachowania przez operatora pewnych warunków ramowych i stanu faktycznego. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo korzystania z danego serwisu w jego aktualnej formie.
  Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu zachowania serwisów w wersji odpowiadającej ich stanowi w momencie zawarcia umowy.
  Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisów w każdej chwili bez podawania powodów. W tym przypadku Użytkownik może stosownie do § 3 punkt 5a zażądać, by już uiszczone opłaty (np. za walutę premium) zostały mu przekazane do innych oferowanych przez operatora serwisów lub żeby dokonane przez niego opłaty zostały zwrócone. Innego rodzaju roszczenia Użytkownika z tytułu zawieszenia funkcjonowania serwisów są wykluczone.

 6. Rady, wskazówki i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisów, których udzielają Użytkownikowi operator i jego pracownicy, a także pomocnicy nie są wiążące. Użytkownik nie ma roszczenia o rekompensatę szkód, które powstały na jego rzecz na skutek zastosowania ww. wskazówek.

 7. O ile w opisie świadczeń serwisów wyraźnie nie zostało postanowione inaczej, serwisy oddane przez operatora do dyspozycji Użytkownika są nieodpłatne. Nie dotyczy to przepisów § 3.

§ 3 Waluta premium, świadczenia dodatkowe, warunki płatności

 1. Operator oferuje Użytkownikowi poszczególnych serwisów możliwość nabycia za realną gotówkę tak zwanej waluty premium (monet, diamentów, węgla, rubinów, koron, itp.). Koszty waluty premium zostają przedstawione Użytkownikowi na stronie internetowej danego serwisu operatora. Zakup waluty premium wymaga zawarcia dodatkowej, niezależnej od zawarcia Umowy o korzystanie z serwisu umowy (Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych). Odbywa się on w ramach osobnego i wyraźnie oznaczonego procesu zamówienia waluty premium. Proces zamówienia zostaje zakończony użyciem przycisku „Kup”. Użycie tego przycisku przez Użytkownika jest równoznaczne z oddaniem przez niego wiążącego prawnie oświadczenia woli, zobowiązującego go po zawarciu umowy do uiszczenia poszczególnych opłat.

 2. Za pomocą waluty premium Użytkownik ma możliwość nabycia pojedynczych świadczeń dodatkowych, których nie obejmuje standardowe konto. Zamówienie poszczególnych świadczeń dodatkowych nie jest oddzielną umową, lecz jedynie jednostronnym prawem Użytkownika do przeznaczenia środków nabytych w ramach umowy wymienionej w § 3 punkt 1 OWH. Dokładny opis możliwych do zamówienia świadczeń dodatkowych i potrzebnej w tym celu waluty premium znajduje się na poszczególnych stronach internetowych operatora i różni się w zależności od serwisu. Waluta premium może być używana wyłącznie w tym serwisie, dla którego została nabyta i zasadniczo nie może zostać przeniesiona. Ważność waluty premium ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.

 3. Dla świadczeń dodatkowych obowiązują oprócz OWH jako warunki specjalne opisy poszczególnych świadczeń. Operator zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić rodzaj, zakres i przedmiot świadczeń dodatkowych.
  W szczególności operator zastrzega sobie prawo, by na skutek rozwoju lub dopasowania serwisów zmienić, wycofać z oferty lub/i oferować bezpłatnie poszczególne świadczenia dodatkowe.

 4. Użytkownik nie jest zobowiązany do nabywania waluty premium. Świadczenia dodatkowe mogą mieć charakter jednorazowy lub być ograniczone czasowo. Ograniczone czasowo świadczenia kończą się wraz z upływem czasu, na który zostały zamówione i mogą zostać zamówione ponownie, jeżeli w dalszym ciągu będą oferowane przez operatora.

 5. Zwrot kosztów lub wartości raz nabytej i użytej do wykorzystania świadczeń dodatkowych waluty premium jest zasadniczo niemożliwy. Nie dotyczy to przypadków gdy Umowa o korzystanie ze świadczeń dodatkowych została prawomocnie odwołana na mocy § 4. Nie dotyczy to również przypadków, w których serwisy lub zamówione przez Użytkownika świadczenia dodatkowe zostały przez operatora zmienione, zawieszone lub zamienione w usługi bezpłatne w trakcie uregulowanego umową czasu korzystania ze świadczeń.

  a. Waluta premium, która została nabyta odpłatnie w ciągu 10 tygodni przed zawieszeniem działania serwisów, może zostać zamieniona na odpowiadającą jej wartości walutę premium dla innego (wybranego przez Użytkownika) serwisu upjers. Alternatywnie Użytkownik może zażądać zwrotu waluty premium, którą nabył odpłatnie od operatora na 10 tygodni przed zawieszeniem serwisu. Stosowne roszczenie Użytkownik powinien skierować w ciągu 10 tygodni od nabycia waluty premium w formie pisemnej do support@upjers.com.

  b. O ile Użytkownik przeznaczył walutę premium na świadczenia dodatkowe na pewien okres z góry i nie może z nich korzystać z przyczyn zależnych od operatora (np. zawieszenie świadczeń dodatkowych lub ich permanentna niedostępność, zamiana dotychczas odpłatnych świadczeń dodatkowych w usługi bezpłatne), operator zobowiązuje się w pierwszej kolejności zaoferować Użytkownikowi inne świadczenia dodatkowe lub zwrócić mu proporcjonalnie do czasu zamówienia uiszczoną opłatę (względnie wartość zakupionej waluty premium). Przepis ten nie narusza prawa Użytkownika do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w przypadku świadczeń dodatkowych niemożliwych do zrealizowania według § 8 punkt 4. Roszczenia Użytkownika z innego tytułu są wykluczone.

 6. Operator uprawniony jest do zażądania z góry opłat w postaci waluty premium za korzystanie ze świadczeń dodatkowych. Należność za kupno waluty premium jest płatna niezwłocznie w momencie zawarcia umowy o jej zakup, tzn. w momencie potwierdzenia zakupu waluty premium. Operator oferuje różne metody płatnicze. Użytkownik nie ma roszczenia z tytułu oferowania i zachowania przez operatora pewnych metod płatniczych. Należność za walutę premium zostaje pobrana zgodnie z wyborem Użytkownika. Użytkownikowi zwraca się wyraźnie uwagę, że oferenci metod płatniczych, którzy w zależności od wyboru metody płatniczej pobierają na rzecz operatora opłaty, przekazują operatorowi tylko część opłaty uiszczonej przez Użytkownika. Oprócz przypadku prawomocnego odstąpienia od umowy roszczenie Użytkownika o spłatę lub zwrot dokonanych opłat ogranicza się zasadniczo do otrzymanej przez operatora kwoty netto. Prowizja zatrzymana przez oferenta usługi płatniczej nie zostaje zwrócona przez operatora.

 7. Na wypadek zwłoki z płatnością operator uprawniony jest do zawieszenia świadczeń dodatkowych lub niezwłocznego zablokowania konta Użytkownika. Obowiązek Użytkownika do uiszczenia ustalonej umową opłaty pozostaje przez to nienaruszony.

 8. Jeżeli z powodu zachowania zawinionego przez Użytkownika powstają dla operatora nieprzewidziane obciążenia lub storno, Użytkownik ponosi wszystkie wynikające stąd koszty. Operator uprawniony jest w tym przypadku do obciążenia Użytkownika wynikającymi stąd kosztami wraz z wcześniejszymi opłatami.

 9. Roszczenia operatora Użytkownik może odrzucić tylko i wyłącznie w przypadku bezspornych i prawomocnych roszczeń wzajemnych. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wstrzymania należności tylko wówczas gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. Cesja roszczeń Użytkownika wobec operatora na rzecz osób trzecich jest wykluczona.

§ 4 Pouczenie na temat prawa odstąpienia od umowy dotyczące waluty premium i świadczeń dodatkowych

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą jednoznacznego oświadczenia woli (np. list wysłany pocztą, fax, e-mail) o Państwa decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Oto nasze dane:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

W tym celu mogą użyć Państwo załączonego wzorca formularza odstąpienia, co nie jest jednakże koniecznym warunkiem.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go na wskazany adres.)

 • Do upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
 • Niniejszym odstępuję/odstępujemy ja/my () od zawartej przeze mnie/nas () umowy o zakup następujących świadczeń ()/ wykonanie poniższych usług ()
 • Zamówione dnia ()/otrzymane dnia ()
 • Nazwa konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Podpis konsumenta (tylko w przypadku formy pisemnej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstępują Państwo od umowy, zobowiązani jesteśmy zwrócić Państwu wszystkie opłaty, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które powstały przez wybór innej niż przez nas oferowana i korzystna metoda dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia do nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla spłaty używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zostało z Państwem ustalone inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty tytułem zwrotu.

Koniec pouczenia

Szczególna wskazówka: Przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli upjers rozpoczęło realizację umowy, po wyraźnej zgodzie Państwa na realizację umowy przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie i potwierdzeniu przez Państwa przyjęcia do wiadomości, że przez tą zgodę wraz z początkiem realizacji umowy tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

§ 5 Roszczenia z tytułu rękojmi za wady

 1. Operator oddaje do dyspozycji Użytkownika dostęp do serwisów i świadczeń dodatkowych w aktualnie dostępnej wersji. Użytkownik nie ma roszczenia o zachowanie lub stworzenie pewnego stanu i zakresu funkcjonowania usług i świadczeń dodatkowych.

 2. Użytkownik świadomy jest faktu, że oddane do jego dyspozycji oprogramowanie w ramach oferowanych przez operatora serwisów nigdy nie będzie funkcjonowało w pełni bezbłędnie - jak każde oprogramowanie. Dlatego też serwisy operatora mogą zostać zaklasyfikowane jako wadliwe tylko wówczas, gdy możliwość grania utrudniona jest długofalowo w zasadniczy sposób.

 3. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownika, a w szczególności w celu zabezpieczenia materiałów dowodowych, zaleca się mu, aby wszelkie skargi i doniesienia kierował do operatora w formie pisemnej lub przez e-mail.

 4. Z zakresu roszczeń z tytułu rękojmi wykluczone są zasadniczo błędy, które powstały na skutek działania wpływów zewnętrznych (siła wyższa itp.), błędy, za które operator nie ponosi odpowiedzialności, błędy, które wynikły na skutek niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika oraz błędy, które powstały na skutek zmian w serwisie nie przeprowadzonych przez operatora lub innych niezależnych od operatora manipulacji.

 5. Gwarancje w sensie prawnym nie są przejmowane przez operatora, o ile w formie pisemnej wyraźnie nie postanowiono inaczej.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna

 1. W przypadku usług świadczonych bezpłatnie operator nie odpowiada w żadnym wypadku za inne szkody niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie.

 2. Jeżeli operator pobiera opłaty za swoje świadczenia, odpowiada on za rażące niedbalstwo lub szkody wyrządzone umyślnie bez ograniczeń.

 3. W przypadku nieznacznego niedbalstwa operator ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy, tzw. obowiązków podstawowych, rozumiane są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Obowiązek odszkodowania ograniczony jest do wysokości możliwych do przewidzenia i typowych dla danego rodzaju umowy szkód.

 4. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności prawnej nie obowiązują jednakże w przypadku odpowiedzialności za utratę życia, naruszenie zdrowia i cielesnej integralności Użytkownika. Nie obowiązują one ponadto wówczas, gdy szkoda wynika z zasadniczego naruszenia postanowień umowy i złamania zawartych w niej gwarancji. Odpowiedzialność operatora na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności cywilnej za produkt jak i zakres zastosowania paragrafu § 44a TKG (Telekommunikationsgesetz/Ustawa o radiofonii i telewizji) pozostaje nienaruszona.

 5. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują także w stosunku do odpowiedzialności cywilnej zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników wykonujących zobowiązania operatora, zwłaszcza na korzyść osobistej odpowiedzialności cywilnej udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków.

 6. Operator dystansuje się w sposób stanowczy od treści wszystkich stron internetowych, do których oferowane przez niego serwisy stwarzają pośrednie lub bezpośrednie odniesienia (linki). Operator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treść owych stron, za którą odpowiedzialni są ich oferenci. Operator nie kontroluje załączonych w linkach informacji. Ewentualne naruszenia obowiązującego prawa przez obce treści jest operatorowi nieznane. Na wypadek odpowiedniej informacji o linkach łamiących prawo lub naruszających dobre obyczaje zostaną one niezwłocznie usunięte przez operatora.

 7. Zmiana obowiązku udowodnienia winy na niekorzyść Użytkownika nie jest związana z wymienionymi wcześniej przepisami.

§ 7 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy swoje dane dostępu do poszczególnych serwisów. Przekazywanie danych dostępu osobom trzecim jest niedozwolone.

 2. Użytkownik zobowiązuje się w danym serwisie posiadać tylko jedno konto w danym czasie. Jednoczesne korzystanie z większej ilości kont (tzw. multikonta) w danym serwisie jest niedozwolone.

 3. Używanie zewnętrznych skryptów i programów do automatycznego uczestnictwa w serwisach (tzw. botów) jest niedozwolone.

 4. Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu nie czerpać umyślnie prywatnych korzyści z ewentualnych luk i błędów w programie (tzw. bugów). W ten sposób uzyskane korzyści powinny zostać zwrócone lub w inny sposób zrekompensowane i mogą zostać cofnięte przez operatora. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o rzeczywistych lub przypuszczalnych bugach i niezwłocznego poinformowania o nich operatora serwisu.

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w serwisie żadnych treści (przykładowo zdjęć, grafik, linków, filmów, słów) o reklamowym, politycznym, obraźliwym, seksistowskim, pornograficznym lub w inny sposób moralnie potępianym i nieprzyzwoitym charakterze, a w szczególności o rasistowskich, radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. W przypadku wątpliwości Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zakwestionowane przez operatora treści, względnie operator ma prawo samodzielnie usunąć treści tego rodzaju.

 6. Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia operatora, jego współpracowników, pełnomocników wykonawczych, administratorów, moderatorów i pracowników technicznych. W szczególności dotyczy to instrukcji administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu forum.

 7. Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami uprawnia operatora do niezwłocznego wykluczenia Użytkownika z uczestnictwa w danych serwisach w każdej chwili oraz do zablokowania lub skasowania danego konta lub wszystkich kont Użytkownika. Wszelkie w momencie skasowania lub zablokowania konta/kont posiadane lub zamówione dobra – waluta premium, zamówione i jeszcze ważne świadczenia dodatkowe nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób zrekompensowane.

§ 8 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez podawania powodów i zachowania terminu wypowiedzieć swoje uczestnictwo w jednym, większej ilości lub wszystkich serwisach operatora.

 2. Operator ma prawo w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzieć umowę o korzystanie z jednego, większej ilości lub wszystkich serwisów na wypadek likwidacji danego serwisu/danych serwisów.

 3. Jeżeli Użytkownik zamówił za pomocą waluty premium świadczenia dodatkowe z góry na pewien czas, jego prawo do zwyczajnego wypowiedzenia umowy w czasie trwania świadczeń dodatkowych jest wykluczone.

 4. Prawo obu stron do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w każdej chwili z ważkiego powodu (nadzwyczajne wypowiedzenie umowy) pozostaje nienaruszone.

 5. Jeżeli operator ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wypowiedzenie Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, wszelkie dokonane z góry przez Użytkownika opłaty przekraczające czas trwania umowy, względnie równowartość wykorzystanej przez niego waluty premium (w szczególności za świadczenia dodatkowe) zostaną mu zwrócone proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile w OWH nie postanowiono inaczej.

 6. Operator uprawniony jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jeżeli:

  • Użytkownik zalega z uiszczeniem opłat w wysokości minimum 5 Euro i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności;
  • Użytkownik naruszył w sposób umyślny reguły serwisu i pomimo upomnienia nie zaniechał swoich działań; upominanie Użytkownika nie jest konieczne w przypadku, gdy podtrzymanie stosunku umowy ze strony operatora nie wchodzi w rachubę, na przykład w przypadku rażących naruszeń OWH (kilka kont należących do jednego Użytkownika, działania niezgodne z prawem itd.);
  • Użytkownik nie korzystał ze swojego konta dłużej niż cztery tygodnie i mimo upomnienia nie podjął jakichkolwiek działań.
 7. Jeżeli na platformie danego serwisu nie ma przewidzianej specjalnej funkcji, za pomocą której możliwe byłoby wypowiedzenie umowy, każde prawomocne wypowiedzenie umowy powinno odbyć się w formie pisemnej (e-mail). Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy wymaga zawsze podania przyczyn wypowiedzenia.

 8. Definitywne usunięcie danych Użytkownika oraz jego konta odbywa się z przyczyn technicznych z kilkudniowym opóźnieniem.

 9. Na wypadek uprawnionego wypowiedzenia umowy przez operatora z ważnego powodu Użytkownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych kosztów lub ich równowartości w dotkniętych wypowiedzeniem serwisach względnie świadczeniach dodatkowych.

§ 9 Forma pisemna

Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych oraz zmiany, uzupełnienia i uchylenia niniejszych OWH wymagają do ich ważności formy pisemnej. Forma pisemna obowiązuje również w przypadku zmiany postanowienia o formie pisemnej. Przepis ten nie dotyczy ważności indywidualnych i jednoznacznych postanowień stron umowy.

§ 10 Przeniesienie praw

Prawa do treści zamieszczonych w serwisach przez Użytkownika pozostają przy danym Użytkowniku. Wraz z umieszczeniem treści Użytkownik udziela operatorowi jedynie prostego, nieodpłatnego i w każdej chwili możliwego do odwołania prawa użytkowania treści, w szczególności prawa publicznego udostępnienia.

§ 11 Klauzula salwatoryjna, postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieważności pojedynczych przepisów Ogólnych Warunków Handlowych ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.

 2. Dla Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich na ich podstawie zawartych umów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec (RFN). Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tu: ruchomości), jak i reguły kolizyjne niemieckiego i międzynarodowego prawa prywatnego nie obowiązują dla tych regulacji.

 3. Jeżeli po zawarciu umowy Użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu na znajdujące się poza granicami RFN, właściwością miejscową sądu pozostaje siedziba operatora. Dotyczy to również sytuacji, gdy miejsce zamieszkania lub pobytu Użytkownika nie jest znane w momencie wniesienia skargi.

 4. Operator zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Handlowych ze skutkiem na przyszłość, o ile zaistnieje taka konieczność (np. dopasowanie do aktualnego stanu prawnego, ustawodawstwa, poszerzenie spektrum usług, itd.) z zastrzeżeniem, że w ten sposób nie powstaną dla pozostającego w dobrej wierze Użytkownika szkody. Zmiany OWH zostają zakomunikowane Użytkownikowi w odpowiedni sposób za pomocą wiadomości. Poinformowanie Użytkownika odbywa się albo w ramach serwisu albo przez wysłanie e-maila na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W każdym przypadku Użytkownik zostaje poinformowany o zmianach podczas następnego logowania.

 5. Po otrzymaniu powiadomienia o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik ma prawo w ciągu jednego miesiąca wnieść sprzeciw wobec nowych Warunków Handlowych. W celu zachowania materiałów dowodowych zaleca się Użytkownikowi zachowanie formy pisemnej sprzeciwu (list, fax lub e-mail).

 6. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o zmianach OWH lub możliwości przyjęcia ich do wiadomości Użytkownik nie wniesie sprzeciwu wobec nowych OWH i w dalszym ciągu korzysta z serwisów operatora, zmienione lub uzupełnione Warunki Handlowe wchodzą wobec niego w życie. Jeżeli w przewidzianym ku temu czasie Użytkownik wniesie sprzeciw wobec zmiany OWH, obie strony umowy uprawnione są do jej wypowiedzenia w przeciągu jednego miesiąca, o ile prawo wypowiedzenia umowy nie istnieje już na mocy § 8. Do momentu zakończenia stosunku umownego obowiązują dotychczasowe Warunki Handlowe.

 7. Ewentualne opłaty za świadczenia dodatkowe wykraczające poza czas trwania umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone.

 8. W przypadku zmiany OWH operator zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę Użytkownika na możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy, a także na przewidziane okresy wypowiedzenia i skutki prawne, w szczególności w przypadku zaniechania sprzeciwu.

 9. Użytkownikowi zaleca się systematyczne zasięganie informacji o aktualnym stanie Ogólnych Warunków Handlowych oraz opisie usług i sposobie korzystania z serwisów operatora.

Stan: Czerwiec 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (nie dla supportu)
Tel: +49 (0)951/5109080 (nie dla supportu)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nie dla supportu)

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Bamberg
Rejestr handlowy: HRB 5558
Numer identyfikacji podatkowej: DE275673923