Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla konsumenta. Pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Przedmiot i zawarcie umowy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej OWU) regulują stosunek użytkowania między upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (operator) a użytkownikami ofert rozrywki (serwisów) operatora.

 2. Jeżeli użytkownik uzyska dostęp do określonych usług (serwisów) za pośrednictwem strony internetowej operatora, zastosowanie mają wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Aplikacje do pobrania są zazwyczaj udostępniane za pośrednictwem zewnętrznych platform dystrybucyjnych. Jeśli użytkownik otrzyma wniosek za pośrednictwem zewnętrznej platformy dystrybucyjnej, należy w pierwszej kolejności przestrzegać ogólnych warunków danej platformy dystrybucyjnej. W przypadku sprzeczności Ogólne Warunki platformy sprzedażowej mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Użytkowania operatora.

 3. Regulamin użytkownika nie jest częścią umowy. Zasada pierwszeństwa umowy indywidualnej pozostaje nienaruszona.

 4. Wraz z zarejestrowaniem się użytkownika na portalu gier lub w danym serwisie (tzn. wysłaniem Wniosku o utworzenie prawa dostępu do serwisu (utworzenie konta) oraz zalogowaniem się na platformie danego serwisu Użytkownik akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o akceptację warunków korzystania z serwisu. W przypadku aplikacji do pobrania użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania, pobierając i uruchamiając odpowiednią aplikację.

 5. Warunki Użytkowania obowiązują dla każdego rodzaju korzystania z serwisów, także dla przyszłych umów, ofert, świadczeń i dostaw operatora.

 6. Warunki Użytkowania zostają opublikowane na stronie internetowej operatora oraz w ramach poszczególnych serwisów. Mogą one zostać zapisane w pamięci operacyjnej komputera, w pamięci trwałej nośników danych lub wydrukowane. Na wniosek użytkownika Warunki Użytkowania mogą mu zostać również wysłane.

 7. Dodatkowo lub w uzupełnieniu do niniejszych Warunków Użytkowania obowiązują zasady oraz instrukcje gry, które zamieszczone są w ramach danego serwisu. W przypadku sprzeczności niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają pierwszeństwo przed zasadami/instrukcjami gry.

 8. Serwisy przeznaczone są wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch/ Kodeks Cywilny). Wykorzystywanie serwisów do celów zarobkowych lub w innych celach związanych z działalnością gospodarczą jest wykluczone.

 9. Uprawnione do korzystania z serwisów są wszystkie osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat i posiadają inną ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z serwisów wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z serwisów. Dokonując rejestracji, użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych - że wyraził na to zgodę opiekun prawny.

 10. Stosunek użytkowania rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy o bezpłatne korzystanie z usługi przez użytkownika rejestrującego się na portalu gier lub w danym serwisie i akceptującego Ogólne Warunki Użytkowania oraz potwierdzeniem rejestracji przez operatora w formie utworzenia prawa dostępu do danego serwisu (konta). Umowa kończy się wraz z jej wypowiedzeniem przez użytkownika, na przykład poprzez usunięcie jego konta, lub przez zablokowanie, lub usunięcie konta przez operatora, jak również przez wypowiedzenie przez operatora.

 11. Zasadniczo umowy między operatorem a użytkownikiem wchodzą w życie dopiero po zaakceptowaniu wniosku użytkownika przez operatora. Przyjęcie oferty zawarcia umowy odbywa się przez wyraźną akceptację lub wykonanie pierwszej czynności zobowiązania przez operatora.

§ 2 Zakres usług

 1. Operator zasadniczo umożliwia użytkownikowi korzystanie ze swoich serwisw w ich aktualnej wersji w momencie zawarcia umowy poprzez udostępnienie ich w internecie.

 2. Użytkownik musi sam zapewnić i utrzymać wymagania techniczne dotyczące udziału w serwisie. Należy przestrzegać instrukcji operatora dotyczących wymagań technicznych serwisów.

 3. Użytkownik nie ma prawa żądać uczestnictwa w serwisach operatora. W szczególności operator zastrzega sobie prawo odrzucenia lub ograniczenia bez podawania przyczyn możliwości rejestracji użytkownika w jednym lub wszystkich serwisach.

 4. Użytkownikowi zwraca się uwagę, że całkowita lub częściowa, nieprzerwana dostępność serwisów operatora przez internet nie jest możliwa. W szczególności dostęp do serwisów może zostać zablokowany z powodu problemów technicznych lub innych niezależnych od operatora (siła wyższa, zawinione działania osób trzecich itp.) oraz w czasie przeprowadzania rutynowych prac konserwacyjnych. Operator może ograniczyć dostęp do serwisów w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo eksploatacji sieci, utrzymanie integralności sieci, a w szczególności uniknięcie poważnych awarii sieci, oprogramowania lub utraty zapisanych w bazach danych informacji. Operator poinformuje użytkownika o wszelkich zakłóceniach i czasie ich trwania tak szybko, jak to możliwe.

 5. Serwisy operatora podlegają ciągłemu rozwojowi, dopasowaniu i zmianom. Z tego powodu operator może w każdej chwili zmienić treść, wygląd, wymagania techniczne i inne aspekty swoich serwisów.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku użytkownik może, zgodnie z § 3 ust. 5 a), zażądać przekazania już uiszczonych opłat (np. za walutę premium) do innych serwisów oferowanych przez operatora, albo też o zwrot wpłaconych z góry opłat. Roszczenia prawne użytkownika pozostają nienaruszone.

 7. Rady, wskazówki i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisów, których udzielają użytkownikowi operator i jego pracownicy, a także pomocnicy nie są wiążące. Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za powstałe w wyniku tego niedogodności.

 8. O ile w opisie świadczeń serwisów wyraźnie nie zostało postanowione inaczej, serwisy oddane przez operatora do dyspozycji Użytkownika są nieodpłatne. Nie dotyczy to przepisów § 3.

§ 3 Waluta premium, świadczenia dodatkowe, warunki płatności

 1. W ramach serwisów użytkownik może odpłatnie zakupić tzw. walutę premium (monety, diamenty, węgiel, rubiny, złoto itp.). Nie ma obowiązku zakupu waluty premium. Zakup waluty premium jest ograniczony do jednorazowych płatności. Nie ma stałego zobowiązania.

 2. W grach przeglądarkowych waluta premium jest oferowana bezpośrednio przez operatora na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. W kontekście aplikacji, które są oferowane za pośrednictwem zewnętrznych platform sprzedażowych, waluta premium jest zwykle sprzedawana przez odpowiedniego operatora platformy sprzedażowej we własnym imieniu lub w imieniu operatora. W pierwszej kolejności obowiązują Ogólne Warunki danej platformy sprzedażowej. W przypadku sprzeczności ogólne warunki platformy sprzedażowej mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Użytkowania operatora.

 3. Cena zakupu waluty premium zostanie podana w ramach danego serwisu.

 4. Zakup waluty premium wymaga zawarcia dodatkowej umowy – niezależnej od umowy o korzystanie z serwisu. Odbywa się to w ramach odrębnego i wyraźnie oznaczonego procesu zamawiania. Proces składania zamówienia kończy się przyciskiem „Kup”. Klikając w ten przycisk, użytkownik składa prawnie wiążące oświadczenie woli, które zobowiązuje go do uiszczenia odpowiedniej opłaty po zawarciu umowy.

 5. Po zakończeniu procesu składania zamówienia użytkownik otrzymuje na skrzynkę pocztową swojego konta potwierdzenie zakupu waluty premium.

 6. Opłaty za zakup waluty premium są wymagalne natychmiast po zawarciu umowy, tj. wraz z potwierdzeniem zakupu waluty premium. Operator oferuje różne metody płatności. Użytkownik nie może zgłaszać żadnych roszczeń odnośnie tego, że operator oferuje lub utrzymuje określone metody płatności.

 7. Nabyta waluta premium zostanie zaksięgowana na koncie użytkownika natychmiast po otrzymaniu płatności. Czas otrzymania płatności zależy od wybranej metody płatności lub wybranego dostawcy usług płatniczych i może się różnić.

 8. Waluta premium może być używana wyłącznie w tym serwisie, do którego została zakupiona, i zasadniczo nie podlega przeniesieniu. Ważność waluty premium ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.

 9. Za pomocą waluty premium, użytkownik ma możliwość nabycia poszczególnych świadczeń dodatkowych w ramach serwisu w odróżnieniu od zwykłego konta. Użycie waluty premium w określonym serwisie lub zamówienie niektórych dodatkowych świadczeń nie jest samodzielną umową, a jedynie jednostronnym prawem użytkownika do przeznaczenia nabytej waluty premium w ramach umowy wymienionej w § 3 punkt 4. Dokładny opis zamówionych dodatkowych świadczeń oraz ilość potrzebnej w tym celu waluty premium dostępny jest w ramach danego serwisu i różni się w zależności od serwisu.

 10. Dla świadczeń dodatkowych, oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, obowiązują jako warunki specjalne opisy poszczególnych świadczeń.

 11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu i treści dodatkowych świadczeń.
  W szczególności operator zastrzega sobie prawo, w ramach dalszego rozwoju i dopasowania serwisów, do zmiany poszczególnych usług dodatkowych, zaprzestania ich oferowania i/lub do bezpłatnego włączenia ich do serwisów.

 12. Świadczenia dodatkowe mogą mieć charakter jednorazowy lub być ograniczone czasowo. Ograniczone czasowo świadczenia dodatkowe przestają obowiązywać wraz z upływem czasu, na który zostały zamówione i mogą zostać ponownie zamówione, jeśli są nadal oferowane przez operatora.

 13. Zwrot kosztów lub wartości raz nabytej i użytej do wykorzystania świadczeń dodatkowych waluty premium jest zasadniczo niemożliwy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy umowa o korzystanie ze świadczeń dodatkowych została skutecznie rozwiązana zgodnie z § 4 lub gdy płatne świadczenia zostały wykonane przez operatora w sposób nienależyty, a ich późniejsze wykonanie nie powiedzie się. Nie dotyczy to również przypadków, w których serwisy lub zamówione przez użytkownika świadczenia dodatkowe zostały przez operatora zmienione, zawieszone lub zamienione w usługi bezpłatne w trakcie uregulowanego umową czasu korzystania ze świadczeń.

  a. Waluta premium, która została nabyta odpłatnie w ciągu 10 tygodni przed zawieszeniem działania serwisów, może zostać zamieniona na odpowiadającą jej wartości walutę premium dla innego (wybranego przez Użytkownika) serwisu operatora. Alternatywnie użytkownik może zażądać zwrotu waluty premium, którą nabył odpłatnie od operatora na 10 tygodni przed zawieszeniem serwisu. Stosowne roszczenie użytkownik musi skierować w ciągu 10 tygodni od nabycia waluty premium w formie tekstowej do support@upjers.com.

  b. O ile użytkownik przeznaczył walutę premium na świadczenia dodatkowe na pewien okres z góry i nie może z nich korzystać z przyczyn zależnych od operatora (np. zawieszenie świadczeń dodatkowych lub ich permanentna niedostępność, zamiana dotychczas odpłatnych świadczeń dodatkowych w usługi bezpłatne), operator zobowiązuje się w pierwszej kolejności zaoferować użytkownikowi inne świadczenia dodatkowe lub zwrócić mu proporcjonalnie do czasu zamówienia uiszczoną opłatę (względnie wartość zakupionej waluty premium). Przepis ten nie narusza prawa użytkownika do nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w przypadku świadczeń dodatkowych niemożliwych do zrealizowania według § 8 punkt 4. Roszczenia prawne użytkownika również pozostają nienaruszone.

 14. Za korzystanie z dodatkowych świadczeń operator ma prawo żądać z góry opłaty za usługę w postaci waluty premium.

 15. Na wypadek zwłoki z płatnością operator uprawniony jest do zawieszenia świadczeń dodatkowych i niezwłocznego zablokowania konta użytkownika. Zobowiązanie użytkownika do uiszczenia ustalonej umową opłaty pozostaje przez to nienaruszone.

 16. Jeżeli z powodu zachowania zawinionego przez użytkownika powstają dla operatora nieprzewidziane obciążenia lub storno, użytkownik ponosi wszystkie wynikające stąd koszty. W takim przypadku operator jest uprawniony do obciążenia użytkownika wynikającymi stąd kosztami wraz z pierwotną opłatą.

§ 4 Pouczenie na temat prawa odstąpienia od umowy dotyczące zakupu waluty premium

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą jednoznacznego oświadczenia woli (np. list wysłany pocztą lub e-mailem) o Państwa decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Oto nasze dane:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
E-Mail: agb@upjers.com

W tym celu mogą użyć Państwo załączonego wzorca formularza odstąpienia, co nie jest jednakże koniecznym warunkiem.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go na wskazany adres.)

 • Do upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; E-Mail: agb@upjers.com
 • Niniejszym odstępuję/odstępujemy ja/my () od zawartej przeze mnie/nas () umowy o zakup następujących świadczeń ()/ wykonanie poniższych usług ()
 • Zamówione dnia ()/otrzymane dnia ()
 • Nazwa konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Podpis konsumenta (tylko w przypadku formy pisemnej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstępują Państwo od umowy, zobowiązani jesteśmy zwrócić Państwu wszystkie opłaty, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które powstały przez wybór innej niż przez nas oferowana i korzystna metoda dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia do nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla spłaty używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zostało z Państwem ustalone inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty tytułem zwrotu.

Koniec pouczenia

Szczególna wskazówka: Przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umowy, która zobowiązuje użytkownika do zapłaty ceny, jeżeli operator rozpoczął realizację umowy po tym, jak użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie przez operatora realizacji umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a użytkownik potwierdził przyjęcie do wiadomości, że przez tę zgodę wraz z początkiem realizacji umowy traci prawo do odstąpienia od umowy, a operator dostarczył użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z § 312 f BGB.

§ 5 Roszczenia z tytułu rękojmi za wady

 1. Do usług odpłatnych świadczonych przez operatora obowiązują ustawowe przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji.

 2. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownika, a w szczególności w celu zabezpieczenia materiałów dowodowych, zaleca się, aby wszelkie skargi i doniesienia kierował do operatora w formie pisemnej lub przez e-mail.

 3. Z zakresu roszczeń z tytułu rękojmi wykluczone są zasadniczo błędy, które powstały na skutek działania wpływów zewnętrznych (siła wyższa itp.), błędy, za które operator nie ponosi odpowiedzialności, błędy, które wynikły na skutek niewłaściwego korzystania z serwisu przez użytkownika oraz błędy, które powstały na skutek zmian w serwisie nieprzeprowadzonych przez operatora lub innych niezależnych od operatora manipulacji.

 4. Gwarancje w sensie prawnym nie są przejmowane przez operatora, o ile w formie pisemnej wyraźnie nie postanowiono inaczej.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna

 1. W przypadku usług świadczonych nieodpłatnie operator nie odpowiada w żadnym wypadku za inne szkody niż powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie.

 2. Jeżeli operator pobiera opłaty za swoje świadczenia, odpowiada on za rażące niedbalstwo lub szkody wyrządzone umyślnie bez ograniczeń.

 3. W przypadku nieznacznego niedbalstwa operator ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy, tzw. obowiązków podstawowych, rozumiane są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Obowiązek odszkodowania ograniczony jest do wysokości możliwych do przewidzenia i typowych dla danego rodzaju umowy szkód.

 4. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności prawnej nie obowiązują jednakże w przypadku odpowiedzialności za utratę życia, naruszenie zdrowia i cielesnej integralności Użytkownika. Nie obowiązują one ponadto wówczas, gdy szkoda wynika z zasadniczego naruszenia postanowień umowy i złamania zawartych w niej gwarancji. Odpowiedzialność operatora na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności cywilnej za produkt jak i zakres zastosowania paragrafu § 44a TKG (Telekommunikationsgesetz/Ustawa o radiofonii i telewizji) pozostaje nienaruszona.

 5. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują także w stosunku do odpowiedzialności cywilnej zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników wykonujących zobowiązania operatora, zwłaszcza na korzyść osobistej odpowiedzialności cywilnej udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków.

 6. Operator dystansuje się w sposób stanowczy od treści wszystkich stron internetowych, do których oferowane przez niego serwisy stwarzają pośrednie lub bezpośrednie odniesienia (linki). Operator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treść owych stron, za którą odpowiedzialni są ich oferenci. Operator nie kontroluje załączonych w linkach informacji. Ewentualne naruszenia obowiązującego prawa przez obce treści jest operatorowi nieznane. Na wypadek odpowiedniej informacji o linkach łamiących prawo lub naruszających dobre obyczaje zostaną one niezwłocznie usunięte przez operatora.

 7. Zmiana obowiązku udowodnienia winy na niekorzyść Użytkownika nie jest związana z wymienionymi wcześniej przepisami.

§ 7 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy swoje dane dostępu do poszczególnych serwisów. Przekazywanie danych dostępu osobom trzecim jest niedozwolone.

 2. Użytkownik zobowiązuje się w danym serwisie posiadać tylko jedno konto w danym czasie. Jednoczesne korzystanie z kilku kont (tzw. multikonta) w danym serwisie jest niedozwolone.

 3. Użytkownik nie będzie kupował waluty premium poza serwisami od stron trzecich za prawdziwe pieniądze ani oferował waluty premium na sprzedaż lub wymianę.

 4. Korzystanie przez użytkownika z zewnętrznych skryptów i programów do automatycznego uczestnictwa w serwisach (tzw. botów) jest niedozwolone.

 5. Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z serwisu nie czerpać umyślnie prywatnych korzyści z ewentualnych luk i błędów w programie (tzw. bugów). W ten sposób uzyskane korzyści powinny zostać zwrócone lub w inny sposób zrekompensowane i mogą zostać cofnięte przez operatora. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o rzeczywistych lub przypuszczalnych bugach i niezwłocznego poinformowania o nich operatora serwisu.

 6. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać w serwisie żadnych zdjęć, linków, nazw, słów lub innych wypowiedzi zawierające treści o reklamowym, politycznym, obraźliwym, seksistowskim, pornograficznym lub w inny sposób moralnie potępianym i nieprzyzwoitym charakterze, a w szczególności o rasistowskich, radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. W razie wątpliwości użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zakwestionowane przez operatora treści, względnie operator ma prawo samodzielnie usunąć treści tego rodzaju.

 7. Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia operatora i jego współpracowników jak również osób działających w jego imieniu. W szczególności dotyczy to instrukcji administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu forum.

 8. Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami uprawnia operatora do niezwłocznego wykluczenia Użytkownika z uczestnictwa w danych serwisach w każdej chwili oraz do zablokowania lub skasowania danego konta, lub wszystkich kont Użytkownika. Wszelkie w momencie skasowania, lub zablokowania konta/kont posiadane, lub zamówione dobra – waluta premium, zamówione i jeszcze ważne świadczenia dodatkowe nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób zrekompensowane.

 9. Użytkownik zwalnia również operatora z wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie z powodu naruszenia ich praw poprzez zachowanie, lub zamieszczone treści lub dane użytkownika. Roszczenie o zwolnienie obejmuje również uzasadnione koszty obrony prawnej.

§ 8 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez podawania powodów i zachowania terminu wypowiedzieć swoje uczestnictwo w jednym, większej ilości lub wszystkich serwisach operatora.

 2. Operator ma prawo w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzieć umowę o korzystanie z jednego, większej ilości lub wszystkich serwisów na wypadek likwidacji danego serwisu/danych serwisów.

 3. Jeżeli Użytkownik zamówił za pomocą waluty premium świadczenia dodatkowe z góry na pewien czas, jego prawo do zwyczajnego wypowiedzenia umowy w czasie trwania świadczeń dodatkowych jest wykluczone.

 4. Prawo obu stron do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych w każdej chwili z ważkiego powodu (nadzwyczajne wypowiedzenie umowy) pozostaje nienaruszone.

 5. Jeżeli operator ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wypowiedzenie Umowy o korzystanie z serwisu lub Umowy o korzystanie ze świadczeń dodatkowych, wszelkie dokonane z góry przez Użytkownika opłaty przekraczające czas trwania umowy, względnie równowartość wykorzystanej przez niego waluty premium (w szczególności za świadczenia dodatkowe) zostaną mu zwrócone proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Dalsze roszczenia Użytkownika są wykluczone, o ile w OWH nie postanowiono inaczej.

 6. Operator uprawniony jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jeżeli:

  • Użytkownik zalega z uiszczeniem opłat w wysokości minimum 5 Euro i mimo dwukrotnego upomnienia nie uregulował należności;
  • Użytkownik naruszył w sposób umyślny reguły serwisu i pomimo upomnienia nie zaniechał swoich działań; upominanie Użytkownika nie jest konieczne w przypadku, gdy podtrzymanie stosunku umowy ze strony operatora nie wchodzi w rachubę, na przykład w przypadku rażących naruszeń OWH (kilka kont należących do jednego Użytkownika, działania niezgodne z prawem itd.);
  • Użytkownik nie korzystał ze swojego konta dłużej niż cztery tygodnie i mimo upomnienia nie podjął jakichkolwiek działań.
 7. Jeżeli na platformie danego serwisu nie ma przewidzianej specjalnej funkcji, za pomocą której możliwe byłoby wypowiedzenie umowy, każde prawomocne wypowiedzenie umowy powinno odbyć się w formie pisemnej (e-mail). Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy wymaga zawsze podania przyczyn wypowiedzenia.

 8. Definitywne usunięcie danych Użytkownika oraz jego konta odbywa się z przyczyn technicznych z kilkudniowym opóźnieniem.

 9. Na wypadek uprawnionego wypowiedzenia umowy przez operatora z ważnego powodu Użytkownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych kosztów lub ich równowartości w dotkniętych wypowiedzeniem serwisach względnie świadczeniach dodatkowych.

§ 9 Forma

Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych oraz zmiany, uzupełnienia i uchylenia niniejszych OWH wymagają do ich ważności formy tekstowej. Dotyczy to również zmian w wymogu dotyczącym formularza tekstowego. Przepis ten nie dotyczy ważności indywidualnych i jednoznacznych postanowień stron umowy.

§ 10 Prawa użytkowania

 1. Operator udziela użytkownikowi prostego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z danego serwisu zgodnie z przeznaczeniem na czas trwania umowy o korzystanie z serwisu.

 2. Użytkownik nie może sprzedawać, oddawać, pożyczać ani podnajmować konta użytkownika.

 3. Użytkownik może powielać/kopiować serwis tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to jego przeznaczenie. Niezbędne powielanie obejmuje załadownie serwisu lub jego komponentów do pamięci roboczej, ale nie instalację, nawet czasową lub zapisanie serwisu na nośnikach danych sprzętu używanego przez użytkownika.

 4. Użytkownikowi zabrania się usuwania lub obchodzenia wszelkich istniejących mechanizmów zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem, chyba że jest to niezbędne do bezproblemowego korzystania z programu.

 5. Własność intelektualna i inne prawa własności do gry pozostają własnością operatora i jego licencjodawców. Użytkownik wyraźnie uznaje własność intelektualną i związane z nią prawa operatora i jego licencjodawców do oprogramowania, treści, kopii zapasowych i dokumentacji.

 6. Jeżeli treści mogą być tworzone i przesłane przez użytkownika w serwisie lub w bezpośrednim związku z nim (tzw. „treści generowane przez użytkownika”), np. przesyłanie zdjęć, udostępnianie treści, integrowanie linków, wybór nazw graczy, tworzenie postów na forum itp., to nie mogą one mieć charakteru reklamowego, politycznie skrajnego, rasistowskiego, obraźliwego, seksistowskiego, pornograficznego lub w inny sposób moralnie nagannego, lub budzącego sprzeciw. Ponadto użytkownik końcowy nie będzie wykorzystywał żadnych prawnie chronionych znaków, nazw ani obrazów bez zgody właścicieli praw.

 7. Prawa do treści tworzonych przez użytkowników pozostają przy danym użytkowniku. Operator nie przyjmuje takich treści jako własnych. Niemniej jednak operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia takich treści przed publikacją i odrzucenia ich w razie potrzeby. Wraz z zamieszczeniem treści użytkownik udziela operatorowi jedynie prostego, nieodpłatnego prawa do korzystania z treści bez ograniczeń czasowych i miejscowych, w szczególności prawo do ich powielania i publicznego udostępniania w ramach serwisu.

§ 11 Klauzula salwatoryjna

W przypadku nieważności pojedynczych przepisów Ogólnych Warunków Handlowych ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.

§ 12 Wybór prawa, jurysdykcja, pozasądowe rozstrzyganie sporów,

 1. Niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego. Wybór prawa nie ma wpływu na obowiązkowe przepisy ochrony konsumentów obowiązujące w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu użytkownika.

 2. Jeżeli po zawarciu umowy użytkownik przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza Republikę Federalną Niemiec, miejscem jurysdykcji jest siedziba operatora. Dotyczy to również sytuacji, gdy miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu konsumenta nie jest znane w momencie wniesienia powództwa.

 3. Komisja UE udostępnia platformę internetową do pozasądowego internetowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Dostęp do platformy możliwy jest pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Operator nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu. Operator nie będzie brał udziału w postępowaniu. Pytania i problemy należy kierować przede wszystkim do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem formularza do supportu.

§ 13 Zastrzeżenie zmian

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, o ile okaże się to konieczne (np. dostosowanie do sytuacji prawnej i ustawowej, rozszerzenie oferty usług operatora itp.) i użytkownik nie jest przez to pokrzywdzony w złej wierze. Zmiany niniejszych warunków użytkowania zostaną przekazane użytkownikowi w odpowiedni sposób poprzez powiadomienie. Powiadomienie następuje w ramach serwisu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres e-mail. W każdym przypadku użytkownik zostanie poinformowany o zmianie przy następnym logowaniu.

 2. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec zmian w warunkach użytkowania w ciągu jednego (1) miesiąca od powiadomienia i możliwości zapoznania się z nimi. Zaleca się, aby użytkownik przesłał sprzeciw pisemnie lub pocztą elektroniczną do operatora w celu zabezpieczenia dowodów.

 3. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się zmienionym warunkom użytkowania w ciągu jednego (1) miesiąca od poinformowania go o nich i umożliwienia mu zapoznania się z nimi wobec operatora lub jeśli będzie nadal korzystał z serwisu, zmienione lub uzupełnione warunki użytkowania wejdą w życie. Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw w wyznaczonym terminie, obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile nie istnieje już prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie zgodnie z § 8. Do czasu rozwiązania umowy obowiązują pierwotne warunki użytkowania.

 4. Wszelkie opłaty za usługi uiszczone z góry przed okresem wypowiedzenia zostaną zwrócone użytkownikowi proporcjonalnie. Dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone.

 5. W powiadomieniu o zmianach operator w szczególności wskaże możliwość wniesienia sprzeciwu i wypowiedzenia umowy, termin oraz skutki prawne, w szczególności w przypadku braku sprzeciwu.

 6. Zaleca się, aby użytkownik stale informował się o stanie warunków użytkowania oraz usług i opisów użytkowania serwisu.

upjers GmbH
Dyrektor Zarządzający upoważniony do reprezentowania: Klaus Schmitt
Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Niemcy

E-Mail: agb@upjers.com (kein Support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (kein Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (kein Support)

Sąd rejestrowy:: Sąd rejestrowy w Bambergu
Numer rejestracyjny: HRB 5558

NIP: DE275673923